Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983858 Link tải miễn phí luận văn
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN
Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun
Mục tiêu của mô đun
Mục tiêu thực hiện của mô đun
Nội dung chính của mô đun
CÁC HÌN
H THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔĐUN
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔĐUN
4
Về kiến thức
Về kỹ năng
Về thái độ
BÀI 1: XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA DẦU THÔ
XÁC ĐỊNH KHỐI LƢỢNG
RIÊNG DẦU THÔ

ASTM D 1298/
TCVN 6594
6
2.
XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG L
ƢU HUỲNH
-
ASTM D4294
12
3.
XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI BÃO HÕA REID
ASTM D 323/
TCVN 5731
23
4.
XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘN
G HỌC
ASTM D 445
29
5.
XÁC
ĐỊNH ĐIỂM CHẢY
ASTM D 97/ TCVN 3753
35
6.
XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG TRO
ASTM D 482/ TCVN 2690
39
7.
XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG TẠP CHẤT C
Ơ HỌC
ASTM D 473
43
8.
XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CẶN CACBON CONRADSON
ASTM D 189/
TCVN 6324
46
9.
XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG N
ƢỚC
ASTM D
4006
52
10.
XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG A
XIT TỔNG (TAN)
ASTM D
664/
/TCVN 2695
57
11.
BÀI TẬP
65
BÀI 2: XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA KHÍ HÓA LỎNG
71
XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI
ASTM D1267
72
XÁC ĐỊNH K
HỐI LƢỢNG RIÊNG
ASTM D1657
77
2
ASTM D2784
82
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN
HYDROCACBON
ASTM D2163
88
95
Phân tích
dầu thô và
khí là mảng kiến thức và kỹ năng cơ bản cho bất kỳ
ngƣời lao động
nào làm việc liên quan đến lĩnh vực phòng thí nghiệm dầu khí.
Nó giúp cho
thí nghiệm viên
xác định chính xác các chỉ tiêu chất lƣợng của các
loại dầu thô và khí
Học
xong
mô đun, học viên có khả năng:
Hiểu đƣợc các tính chất của dầu t
hô và khí
hóa lỏng
Phân tích đƣợc
các chỉ tiêu của dầu thô và khí hóa lỏng
Đánh giá đƣợ
c chất lƣợng của dầu thô và khí hóa lỏng
Mục tiêu thực hiện của mô
đ
un
Mô tả lý thuyết và thực hiện các phƣơng pháp lấy mẫu dầu thô và
khí
dầu mỏ hóa lỏng.
X
ác định th
ành phần của dầu thô.
Xác định các chỉ tiêu của dầu thô và khí
Các thí nghiệm của môđun làm trong PTN hóa dầu.
Bài 1:
Xác định các chỉ tiêu của dầu thô.
Bài 2:
Xác định các chỉ tiêu
của khí hóa lỏng (LPG)
CÁC HÌNH
THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔĐUN
Học trên lớp và tham gia thảo luận về: ý nghĩa của các chỉ tiêu và phƣơng
pháp xác định các chỉ tiêu chất lƣợng các sản phẩm dầu mỏ. Cách sử
dụng, bảo quản các dụng cụ phân tích chỉ tiêu các sản phẩm dầu mỏ.
Phƣơng pháp chu
ẩn bị mẫu phân tích. Tổ chức, trang bị và an toàn phòng
thí nghiệm.
Tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến các chỉ tiêu chất lƣợng của sản phẩm
dầu khí và phƣơng pháp thực nghiệm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement