Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#982157 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kỹ thuật LTE được lựa chọn sẽ là bước phát triển tiếp theo
cho thế hệ di động 3G. Trong LTE, các vấn đề kỹ thuật đa truy nhập
phân chia theo không gian SDMA vẫn đang được các nhà khoa học
đầu ngành nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp khác nhau. Trong
những vấn đề đó, nổi lên là kỹ thuật tiền mã hóa (Tiền mã hóa) và
hồi tiếp hữu hạn (Limited Feedback). Do đó, đề tài sẽ nghiên cứu các
kỹ thuật Tiền mã hóa và Limited Feedback trong LTE.
Từ những vấn đề nêu trên cùng với tầm nhìn tổng quan về các
hướng nghiên cứu mới hiện nay, tui chọn đề tài: “Nghiên cứu một
số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA
trong thông tin vô tuyến”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Tìm ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả trong kỹ thuật Tiền mã
hóa và Limited Feedback.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
ÿ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các kỹ thuật SDMA,
nghiên cứu kiến trúc giao diện vô tuyến LTE, các kỹ thuật Tiền mã
hóa và Limited Feedback.
ÿ Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu Tiền mã hóa và Limited
Feedback trong hệ thống theo chuẩn LTE với mỗi thiết bị đầu cuối
chỉ có anten thu
4. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề tài.
- Trao đổi, thảo luận với các bạn cùng nhóm nghiên cứu.
- Thực hiện tính toán mô phỏng các vấn đề liên quan và đánh
giá kết quả, đề xuất, kiến nghị.
5. Bố cục đề tài
Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và hướng phát triển, Tài liệu
tham khảo, Phụ lục, luận văn bao gồm 4 chương sau:
Chương 1: Lý thuyết tổng quan về LTE
Chương 2: Kỹ thuật đa anten
Chương 3: Kiến trúc giao diện vô tuyến của LTE
Chương 4: Mô phỏng kỹ thuật tiền mã hóa và hồi tiếp hữu hạn
trong SDMA
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Tài liệu nghiên cứu được tham khảo là những bài báo khoa
học, các luận văn thạc sỹ từ các trường đại học của các quốc gia khác
trên thế giới, cùng với các trang web chuyên ngành. Luận văn chắc
chắn không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý
của Hội đồng để luận văn trở thành một công trình thực sự có ích.

CHƯƠNG 1
LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ LTE
1.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG
Trong chương này chúng ta sẽ trình bày lý thuyết tổng quan
của LTE như các kỹ thuật đa truy nhập trong đường lên SC-FDMA
và đường xuống OFDMA cũng như một số khái niêm liên quan như
MIMO, SDMA.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement