Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980941 Link tải miễn phí luận văn toàn văn

Chủ đề: Kỹ thuật và hoạt động liên thuộc -- Vật lý học ứng dụng -- Kỹ thuật điện, từ, quang, truyền thông, máy tính ; điện tử học, chiếu sáng -- Điện tử học, kỹ thuật truyền thông -- Vô tuyến và rada
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

MỤC LỤC

Lời cam đoan iii
Lời Thank iv
Danh mục hình vẽ ix
Danh mục bảng xii
Kí hiệu viết tắt xiii
Danh mục chữ viết tắt xiv
Tóm tắt luận án xvi
MỞ ĐẦU xix
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1
1.1 Giới thiệu về MIMO và mô hình kênh vô tuyến1
1.2 Các loại kênh truyền fading .10
1.3 Dung lượng kênh MIMO 12
1.4 Ước lượng kênh truyền trong MIMO .15
1.5 Kết luận chương .17
CHƯƠNG 2 : ƯỚC LƯỢNG KÊNH BÁN MÙ CẢI TIẾN DỰA TRÊN PHÂN
TÍCH SVD 19
2.1 Giới thiệu19
2.2 Một số thiết kế về chuỗi huấn luyện cho ước lượng kênh 19
2.3 Phương pháp ước lượng kênh bán mù cải tiến 21
2.3.1 Mô hình kênh MIMO21
2.3.2 Ước lượng kênh dùng phương pháp bình phương cực tiểu (LS) 21
2.3.3 Ước lượng kênh bán mù cải tiến dùng phương pháp phân tích giá trị
riêng SVD. .22
2.4 Chuỗi huấn luyện đề xuất cho ước lượng kênh bán mù cải tiến 23
2.5 Phân tích tính chính xác bộ ước lượng kênh24
2.6 Kết quả mô phỏng.25
2.7 Kết luận chương .35
CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ ƯỚC LƯỢNG KÊNH BÁN MÙ CẢI TIẾN DỰA
TRÊN PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN CON TÍN HIỆU.37
3.1 Giới thiệu37
3.2 Một số phương pháp dùng cho xác định thông tin trạng thái kênh37
3.3 Mô hình hệ thống38
3.4 Ước lượng kênh bán mù cải tiến dựa trên không gian con tín hiệu cho
MIMO 39
3.5 Kết quả mô phỏng.43
3.6 Kết luận chương .46
CHƯƠNG 4 : ƯỚC LƯỢNG KÊNH TRUYỀN BÁN MU CHO HỆ THỐNG
MIMO OSTBC48
4.1 Giới thiệu48
4.2 Vấn đê ước lượng kênh trong MIMO OSTBC48
4.3 Tổng quan về mã hóa khối không gian thời gian trực giao .49
4.4 Kỹ thuật ước lượng kênh dùng thuật toán bán mù cải tiến cho MIMO
OSTBC.53
4.5 Kết quả mô phỏng.54
4.6 Kết luận chương .59
CHƯƠNG 5 : ƯỚC LƯỢNG MÙ CHO KÊNH FADING LỰA CHỌN TẦN
SỐ DỰA TRÊN THUẬT TOÁN SDR 60
5.1 Giới thiệu60
5.2 Tổng quan các phương pháp ước lượng kênh fading lựa chọn tần số.60
5.3 Mô hình kênh fading lựa chọn tần số MIMO-OFDM 61
5.4 Phương pháp ước lượng kênh dựa trên ma trận bán xác định dương
SDR 65
5.5 Kết quả mô phỏng.65
5.6 Kết luận chương .70
CHƯƠNG 6 : ƯỚC LƯỢNG KÊNH VỚI KHUNG TÍN HIỆU PHÁT NHÚNG
DỮ LIỆU THỐNG KÊ BẬC HAI .72
6.1 Giới thiệu72
6.2 Mô hình kênh MIMO72
6.3 Khung tín hiệu phát nhúng dữ liệu thống kê bậc hai .73
6.4 Kết quả mô phỏng.74
6.5 Kết luận chương .78
CHƯƠNG 7 : CÁC KỸ THUẬT CÂN BẰNG KÊNH VÀ TRUYỀN THÔNG
MIMO BẢO MẬT 79
7.1 Giới thiệu79
7.2 Tổng quan các kỹ thuật cân bằng kênh 79
7.3 Mô hình kênh MIMO cho thuật toán cân bằng kênh80
7.4 Kỹ thuật cân bằng kênh cưỡng bức không ZF81
7.5 Kỹ thuật cân bằng kênh MMSE81
7.6 Vấn đề truyền thông bảo mật trong MIMO81
7.7 Kết quả mô phỏng.84
7.8 Kết luận chương .90
CHƯƠNG 8 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ91
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .94
TÀI LIỆU THAM KHẢO97
PHỤ LỤC.104

TÓM TẮT LUẬN ÁN
Mục đích cơ bản của bộ thu tín hiệu vô tuyến là khôi phục tín hiệu gốc đã
phát. Hiện nay, người ta đã phát triển rất nhiều thuật toán cân bằng kênh cho hệ
thống nhiều anten phát nhiều anten thu trên cơ sở tính chất phân tập không gian của
nó. Hầu hết các bộ tách tín hiệu hay cân bằng kênh đều yêu cầu giá trị thông tin
trạng thái kênh để tái tạo lại tín hiệu đã phát ở phía thu. Do đó, nhu cầu phát triển
các phương pháp ước lượng kênh truyền giữa thiết bị phát và thu là thành phần
quan trọng trong thiết kế bộ thu tín hiệu. Luận án này trình bày nhiều thuật toán
khác nhau cho ước lượng kênh MIMO. Trước tiên, luận án trình bày giải pháp đề
xuất là phương pháp ước lượng kênh bán mù cải tiến kết hợp ước lượng bình
phương cực tiểu với các giải pháp mù và có sử dụng chuỗi huấn luyện trực giao.
Ngoài ra, luận án cũng nêu ra giải pháp mới kết hợp phương pháp bình phương cực
tiểu tỉ lệ với ước lượng dựa trên đoán tuyến tính. Đặc biệt, hệ thống dùng cấu
trúc chuỗi huấn luyện trực giao đề xuất nhằm làm giảm độ phức tạp khi tính toán
các ma trận trong các thủ tục ước lượng kênh. Gần đây, các nghiên cứu về nhận
dạng kênh mù cho MIMO OSTBC khá thu hút nhờ ưu điểm của bộ tách tín hiệu sử
dụng thuật toán Maximum Likelihood (ML). Trong các giải pháp đề xuất, ta đều
dựa trên phân tích giá trị riêng (SVD) của kênh truyền (phân tích kênh truyền thành
2 ma trận W và Q). Điều này được chứng minh là giảm các tham số ước lượng
nhờ kết hợp thuộc tính trực giao tín hiệu phát và do vậy nên tăng độ chính xác khối
ước lượng kênh. Bên cạnh đó, luận án cũng giải bài toán khó đối với ước lượng
kênh là khảo sát kênh fading lựa chọn tần số dùng phương pháp SDR (Semi-
Definite Relaxation). Trong một cải tiến của thuật toán ước lượng kênh dựa trên
phân tích SVD cho trường hợp xét đến sự sai số ma trận W, luận án dùng khung tín
hiệu phát tăng cường thêm dữ liệu thống kê tín hiệu nhằm giảm ảnh hưởng thành
phần nhiễu. Dư liệu thống kê thêm vào khung tín hiệu phát se giúp giảm nhiễu xáo
trộn tín hiệu ơ phía thu tuy mất một phần không đáng kê băng thông cho việc truyền
tín hiệu này. Sau cùng, luận án trình bày các kỹ thuật cân bằng kênh và vấn đề bảo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement