Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980257 Link tải miễn phí luận văn
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phần mềm Vilis xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số, phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tường-huyện Vĩnh Tư
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii MỤC LỤC ....................................................................................................... iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................... viii DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... ix DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... x MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1.1. Tính cấp thiết .............................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2 1.3. Yêu cầu kết quả của đề tài.......................................................................... 3 1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
Chƣơng 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI ................ 4
1.1. Khái quát hệ thống hồ sơ địa chính ............................................................ 4 1.1.1. Hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính ........................................................ 4 1.1.2. Nguyên tắc lập hồ sơ địa chính ............................................................... 6 1.1.3. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính .............................. 6 1.2. Cơ sở dữ liệu địa chính .............................................................................. 7 1.2.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu địa chính ...................................................... 7 1.2.2. Nguyên tắc xây dưng cơ sở dữ liệu địa chính ....................................... 11 1.2.3. Phần mềm quản trị CSDL địa chính phải bảo đảm các yêu cầu ........... 12 1.2.4. Lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ............................................ 12 1.3. Hồ sơ địa chính của một số nước trên thế giới ........................................ 13 1.3.1. Hồ sơ địa chính của Thụy Điển ............................................................. 13 1.3.2. Hồ sơ địa chính của Úc ......................................................................... 15Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

v
1.4. Cơ sở pháp lý và các hệ thống phần mềm thành lập và quản lý hồ sơ địa chính ở Việt Nam ............................................................................................ 15 1.4.1. Cơ sở pháp lý hoàn thiện hồ sơ địa chính ............................................ 15
1.4.3. Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 để quản lý CSDL số địa chính trên địa bàn thị trấn ....................................................................................................... 23
1.5. Thực tiễn về công tác xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết tại Vĩnh Phúc ............................. 28
Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 30
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu ............................................................... 30 2.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 30 2.2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ....................................... 30 2.2.3. Nghiên cứu xây dựng CSDL thị trấn Vĩnh Tường huyện Vĩnh Tường. .... 30
2.2.4. Nghiên cứu xây dựng CSDL của thị trấn Vĩnh tường trên cơ sở ứng dụng các chức năng trong phần mềm ViLIS2.0........................................... 30 2.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 30 2.3.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu liên quan .......................................... 30 2.3.2. Phương pháp thống kê xử lý số liệu ...................................................... 31 2.3.3. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp ..................... 31 2.3.4. Phương pháp bản đồ kết hợp với mô hình hóa dữ liệu ........................ 31 2.3.5. Phương pháp kiểm nghiệm thực tế ....................................................... 31 2.3.6. Phương pháp chuyên gia ....................................................................... 32
Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 33
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .......................................... 33 3.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 33 3.1.2. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. ............................... 35Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

vi
3.2. Thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường .................... 36 3.2.1. Thực trạng sử dụng đất sử dụng đất ........................................................ 36 3.2.2. Công tác quản lý đất đai trong những năm qua của huyện ................... 36
3.2.3. Thực trạng công tác tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện .......................................................................... 37
3.2.4. Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý biến động của huyện ........................................................................................................ 37
3.2.5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hồ sơ địa chính của huyện Vĩnh Tường ............................................................................................ 37 3.3. Hiện trạng sử dụng đất đai trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Tường ................. 39 3.3.1. Quản lý sử dụng đất sử dụng đất ........................................................... 39
3.3.2. Thực trạng về hệ thống bản đồ địa chính và công tác tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .......................................... 40 3.3.3.Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai ...................................... 41
3.3.5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai, cập nhật hệ thồng hồ sơ địa chính trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Tường ................................................... 43 3.3.6. Thông tin hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai .. 47
3.3.7. Đánh giá tình hình quản lý, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn thị trấn ....................................................................................................... 47 3.3.8. Đánh giá thực trạng các dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính của thị trấn Vĩnh Tường ................................................................. 48 3.4. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu Thị trấn Vĩnh Tường huyện Vĩnh Tường ....... 48
3.4.1. Kết quả xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu bản đô địa chính số trước khi đưa vào ViLIS2.0 ............................................................................................ 48 3.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số trong ViLIS2.0 ........................... 51 3.5. Kết quả thực hiện các chức năng trong phần mềm ViLIS2.0 ................. 58Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

vii
3.5.1. Quản trị và phân quyền người sử dụng ................................................. 58 3.5.2 Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ quản lý đất đai .............. 62
3.6. Đánh giá kết quả nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đất đai thông qua xây dựng hồ sơ địa chính và ứng dụng phần mềm VILIS và các giải pháp ........... 68
3.6.1 Kết quả nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đất đai thông qua xây dựng hồ sơ địa chính và ứngg dụng phần mềm VILIS ................................... 68 3.6.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai ........................................ 69 3.6.3. Một số tồn tại khi sử dụng VILIS-2.0 ................................................... 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 75 PHỤ LỤC ....................................................................................................... 77
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement