Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978534 Link tải miễn phí báo cáo thực tập
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN .................................................................................... 8
1.1. Tổng quan nhà máy PMPC. .................................................................................. 8
1.1.1. Tóm tắt tình hình nhà máy. ............................................................................... 8
1.1.2. Sơ đồ tổng quát nhà máy và vị trí địa lí nhà máy: ............................................ 9
1.1.2.1. Sơ đồ tổng quát nhà máy: ........................................................................... 9
1.1.2.2. Vị trí địa lí nhà máy: ................................................................................. 10
1.1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất PVC: ...................................................................... 11
1.1.4. Sản phẩm: ........................................................................................................ 14
1.2. Cơ cấu nhân sự: .................................................................................................... 15
CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG DCS TRONG NHÀ MÁY PMPC. .......................... 16
2.1. Giới thiệu về hệ thống điều khiển trung tâm DCS. ........................................... 16
2.1.1. Sự ra đời của hệ thống điều khiển trung tâm DCS. ........................................ 16
2.1.2. Khái niệm DCS (Distributed Control System): .............................................. 17
2.1.3. Phân loại các hệ DCS. ..................................................................................... 18
2.1.3.1. Các hệ DCS truyền thống. ........................................................................ 18
2.1.3.2. Các hệ DCS trên nền PLC. ....................................................................... 19
2.1.3.3. Các hệ DCS trên nền PC. ......................................................................... 19
2.1.4. Ƣu điểm của DCS: .......................................................................................... 20
2.2. DCS CENTUM CS3000. ...................................................................................... 20
2.2.1. Giới thiệu chung. ............................................................................................. 20
2.2.2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống CENTUM CS3000. ......................................... 21
2.2.2.1. Quy mô hệ thống. ..................................................................................... 22
2.2.2.2. Trạm vận hành. ......................................................................................... 23
2.2.2.3. Trạm điều khiển-control station. .............................................................. 24
2.3. Sơ đồ và chức năng hệ thống DCS CS3000 trong nhà máy PMPC................ 25
2.3.1. Sơ đồ khối DCS trong PMPC. ........................................................................ 25
2.3.2. Sơ đồ tổng quát hệ thống DCS trong nhà máy PMPC : .................................. 28

2.3.3. Các hệ thống phụ trợ. ...................................................................................... 30
2.3.3.1. Hygiene Monitoring System ( hệ thống giám sát vệ sinh ). ..................... 30
2.3.3.2. Firing and Gas detection ( F & G ) :......................................................... 32
2.3.3.3. High Integrated Safety System ( HISS ) : ................................................ 34
2.3.3.4. VCM Metering System : .......................................................................... 36
2.3.3.5. Electrical Integrated Monitoring System (EIMS): ................................... 38
2.3.3.6. Packaged Equipment (PLC) : ................................................................... 41
2.3.4. Một số sơ đồ kết nối dây trong hệ thống nhà máy: ........................................ 43
2.3.5. Một số chức năng điều khiển đặc trƣng của DCS trong PMPC. .................... 53
2.4. Thực tập site. ........................................................................................................ 53
CHƢƠNG 3. TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN ........................................................... 54
3.1. Tóm tắt kết quả thực tập: .................................................................................. 54
3.2. Kết luận. ................................................................................................................ 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 55

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement