Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971867 Tải miễn phí luận văn

Lêi më ®Çu

Nƣớc ta đang trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từng
bƣớc bắt kịp sự phát triển cùng các nƣớc trong khu vực cũng nhƣ các nƣớc trên
thế giới về mọi mặt kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu điện
năng cung cấp cho các nhà máy, xí nghiệp là một điều cấp bách, nhƣng lƣợng
điện năng sản xuất ra cũng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu đó. Do vậy việc tiết kiệm
điện năng là rất cần thiết, để tiết kiêm điện năng ta cần một hệ thống giám sát nó.
Xuất phát từ điều trên em thực hiện để tài“Nghiên cứu thiết kế hệ thống
giám sát điện năng của nhà máy trên PLC S7 – 400”.
Đồ án tập trung đi sâu vào nghiên cứu về PLC S7 – 400, đây là phần
mềm rất hứu ích không chỉ cho giám sát điện năng mà còn cho cả điều khiển
hệ thống nhà máy, xí nghiệp vv... Ngoài ra đồ án cũng tìm hiểu cách giám sát
điện năng qua phần mềm WINCC, làm tăng giao tiếp giữa ngƣời – máy giúp
ngƣời điều khiển nắm bắt đƣợc thực trạng điện năng của nhà máy để có biện
pháp điều khiển.
Đồ án của em gồm có 3 chƣơng nhƣ sau:
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PLC S7 – 400
CHƢƠNG 2: CẤU TRÚC PHẦN MỀM PLC S7 - 400
CHƢƠNG 3: GIÁM SÁT ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG PLC S7-400 THÔNG
QUA GIAO DIỆN WINCC

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Điều khiển và giám sát mô hình lò nhiệt độ sử dụng plc s7-300
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement