Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969567 Chia sẻ cho anh em luận văn thạc sỹ

1. MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Trong những năm gần ñây, sản xuất lương thực ở nước ta, nhất là sản
xuất lúa, ñã ñi vào thế ổn ñịnh cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và
xuất khẩu. Hiện nay, diện tích lúa cả nước vào khoảng 7 triệu ha, năng suất
bình quân khá cao 50,8 tạ/ha (Cục nông nghiệp, 2005)[5]. Bên cạnh những
thành tựu về sử dụng giống mới, thâm canh cao, những thành tựu về bảo vệ
thực vật cũng ñóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sản lượng lúa.
Tuy nhiên, nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới ẩm gió mùa, có
nhiệt ñộ và ñộ ẩm cao, ñây là ñiều kiện thuận lợi cho các loài sâu hại tồn tại
và phát triển quanh năm. Theo thống kê của FAO, mức ñộ thiệt hại do sâu
bệnh gây ra trên toàn thế giới là 34,9% tổng sản lượng. Ở nước ta, thiệt hại
trung bình hàng năm khoảng 15 – 20% tổng sản lượng trồng trọt (ngành Bảo
vệ thực vật, 2001) [1]. Vấn ñề sâu bệnh hại lúa nói chung và sâu hại lúa nói
riêng ngày càng trở nên phức tạp, mức ñộ gây hại ngày một lớn hơn. Tập
ñoàn sâu hại lúa rất phong phú, tổng số loài côn trùng có mặt trên lúa là 461
loài. Trong ñó, chúng ta không thể không kể ñến nhóm nhện hại cây ñang
ngày một gia tăng và trở thành một trở ngại mới trong việc sản xuất lúa.
Trên cây lúa thường có hai loài nhện hại là loài Aceria tulipae Kernei
sống ở mặt trên lá lúa và loài Steneotarsonemus spinki Smiley sống ở bẹ lá
lúa. Trước ñây, tại vùng ñồng bằng Bắc Bộ, hai loài này có mật ñộ thấp ñến
rất thấp, tác hại không ñáng kể (Nguyễn Văn ðĩnh, 1994) [14]. Thế nhưng do
sự biến ñổi ñiều kiện canh tác, sử dụng trên diện rộng các giống có năng suất
cao, các giống lúa lai, nên có sự thay ñổi về mức ñộ quan trọng của một số
loài từ chưa ñược ghi nhận là dịch hại nay ñã trở nên dịch hại chủ yếu tại một
số nơi. Loài nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley là một ñiển hình. Loài
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ........... 2
này hiện diện ở tất cả các vùng trồng lúa trên thế giới, ñặc biệt ở các nước
nhiệt ñới như ở Nam Mỹ (Cu Ba, Colombia…), châu Á (Thái Lan, ðài
Loan…). Tại phía nam ðài Loan nhện gié là loài nhện hại quan trọng nhất
trên lúa. Trong năm 1977, trên diện tích bị hại 19.000 ha thiệt hại do chúng
gây nên ước tính là 9,2 triệu USD (Chen và ctv, 1979) [29].
Ở Việt Nam, nhện gié ñược phát hiện ñầu tiên ở tỉnh An Giang và
ðồng Tháp. Tại Thừa Thiên Huế năm 1992, Ngô ðình Hoà ghi nhận tác hại
rõ rệt của nhện gié và gọi loài này là nhện nhỏ hại lúa [16].
Hiện nay, loài nhện này ñã lan ra các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần
Thơ ... và ñã trở thành một vấn ñề cần ñược quan tâm.
Mặc dù chưa trở thành dịch hại chính trên lúa nhưng nhện gié ñã và
ñang là mối nguy cơ không những cho vùng trồng lúa Yên Khánh – Ninh
Bình nói riêng và các tỉnh trồng lúa trong cả nước nói chung. Sự nguy hiểm
của loài này ñó là khi thấy triệu chứng gây hại thì việc phòng trừ hầu như
không còn hậu quả.
Giải pháp giúp bà con nông dân hạn chế sự phát sinh gây hại của nhện
gié là phải nắm vững các quy luật phát sinh phát triển của chúng trong năm,
làm tốt công tác dự tính dự báo và ñồng thời sử dụng biện pháp phòng trừ
thích hợp nhằm kiểm soát loài nhện này, duy trì sự gây hại của nó ở dưới
ngưỡng gây hại kinh tế. Vì vậy, ñể ñóng góp cho công tác nghiên cứu, phòng
trừ nhện gié ñạt hiệu quả cao, ñáp ứng nhu cầu sản xuất và ñược sự ñồng ý
cho phép của nhà trường, chúng tui ñã tiến hành ñề tài: “Nghiên cứu tình hình
phát sinh, phát triển, mức ñộ gây hại và biện pháp phòng chống nhện gié
Steneotarsonemus spinki Smiley trên cây lúa năm 2010 tại Yên Khánh - Ninh
Bình”
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ........... 3
1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
1.2.1 Mục ñích
Xác ñịnh qui luật phát sinh phát triển, mức ñộ gây hại của nhện gié
Steneotarsonemus spinki Smiley và hiệu lực của một số loại thuốc hoá học
ñối với nhện gié từ ñó ñề xuất biện pháp phòng chống chúng hợp lý trên lúa
tại Yên Khánh – Ninh Bình.
1.2.2 Yêu cầu
- ðiều tra tình hình phát sinh gây hại của nhện gié trên lúa vụ xuân năm
2010 tại Ninh Bình
- ðánh giá mức ñộ gây hại của nhện gié trên các trà lúa, giống lúa trồng tại
Ninh Bình
- Khảo sát hiệu lực một số loại thuốc BVTV phòng chống nhện gié

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement