Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#951041 Chia sẻ cho anh em ketnooi báo cáo khoa học

Báo cáo nghiệm thu cấp Thành phố. / Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Thanh Bình. - Tp.HCM: Sở Khoa học và Công nghệ, 2014. - 1file PDF+ bản in(259 tr.).
Thời gian thực hiện: 12/2010 đến 04/2014

Tóm tắt: Việc xây các đồ thị thay mặt là rất cần thiết cho công tác thiết kế, vận hành lưới điện cũng như quản lý nhu cầu dùng điện. Do đồ thị phụ tải không phải lúc nào cũng tuân theo luật phân bố chuẩn nên không thể lấy đồ thị trung bình làm đồ thị đại diện. Nếu tập đồ thị không tuân theo một phân bố nhất định thì việc tìm kiếm đồ thị thay mặt được đề tài triển khai dựa trên nghiên cứu các phương pháp phân loại đồ thị phụ tải. Các giải thuật phân nhóm cũng được áp dụng cho bài toán phân tích tiêu thụ điện năng để đánh giá hiệu quả dùng điện. Đề tài cũng tiến hành phân tích hiệu quả của các giá điện theo thời gian lên sử dụng điện của khách hàng. Từ đây có thể rút ra các đề xuất về biểu giá điện theo thời gian. Đối tượng khảo sát là phụ tải điện thành phố Hồ Chí Minh


1. Dây điện -- Phụ tải -- Tp. Hồ Chí Minh.2. Điện-Điện tử -- Kỹ thuật điện.
I. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Khoa học và Công nghệ. II. Nhan đề

BÁO CÁO NGHIỆM THU

1. Tên đề tài: Phân loại đồ thị phụ tải và phân tích phản ứng tiêu thụ điện lên biểu giá
điện cho khu vực TP.HCM.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phan Thị Thanh Bình
- Cơ quan chủ trì: Đại học Bách khoa TP.HCM
- Thời gian thực hiện: 12/2010 đến 4/2014
- Kinh phí được duyệt: 250.000.000 đồng
2. Mục tiêu
-
) thị tải điển hình cho thành phố.
- , khách hàng;
- Khảo sát phản ứng tiêu thụ điện lên biểu giá điện mới;
- ;
- Phân ;
- iến biểu giá điện nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng điện.
3. Nội dung, sản phẩm
3.1. Nội dung
- Thu thập số liệu và xử lý thô;
- Nghiên cứu phân tích số liệu;
- Phân loại đồ thị và xây dựng đồ thị điển hình;
- Nghiên cứu xây dựng cách tiếp cận thích hợp phân tích chế độ dùng điện của các
đối tượng khảo sát;
- Nghiên cứu xây dựng cách tiếp cận thích hợp phân tích phản ứng tiêu thụ điện lên
biểu giá điện mới (TOU);
- Nghiên cứu đề xuất về cải tiến giá điện theo hướng sử dụng điện hiệu quả.
3.2. Sản phẩm của đề tài
- Phương pháp phân loại đồ thị phụ tải cho một đối tượng;
- Các đồ thị đại diệ (theo mùa, ngày thường, ngày lễ…);
- Đồ thị thay mặt cho đối tượng (một dạng khách hàng, trạm phân phối, thành phố);
- ủa các đối tượng trên;
- ớc và sau khi có biểu giá 3 giá mới của một số trạm
phân phối, một dạng khách hàng;
- Các kiến nghị, đề xuất về biểu giá điện;
- Một bài báo trên tạp chí trong nước hay hội nghị quốc tế;
TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Việc xây các đồ thị thay mặt là rất cần thiết cho công tác thiết kế, vận hành lưới điện
cũng như quản lý nhu cầu dùng điện. Do đồ thị phụ tải không phải lúc nào cũng tuân theo
luật phân bố chuẩn nên không thể lấy đồ thị trung bình làm đồ thị đại diện. Nếu tập đồ
thị không tuân theo một phân bố nhất định thì việc tìm kiếm đồ thị thay mặt được đề tài
triển khai dựa trên nghiên cứu các phương pháp phân loại đồ thị phụ tải. Các giải thuật
phân nhóm cũng được áp dụng cho bài toán phân tích tiêu thụ điện năng để đánh giá hiệu
quả dùng điện. Đề tài cũng tiến hành phân tích hiệu quả của các giá điện theo thời gian
lên sử dụng điện của khách hàng. Từ đây có thể rút ra các đề xuất về biểu giá điện theo
thời gian. Đối tượng khảo sát là phụ tải điện thành phố Hồ Chí Minh


SUMMARY
Building the representative load curve is necessary not only for designing, exploit
ting the power network but also for the demand side management. Because the load
curves are not belonged to the normal distribution, so the mean load curve will not be a
representative load curve. If the load curve set is not belonged to any distribution law,
this project proposes the load curve clustering method for determining the representative
load curve. The clustering methods also were applied for electrical consumption analysis.
This helps to estimate the effectiveness of electrical consumption. The influence of the
time of use tariff on the power demand is also carried out. The proposals to enhance the
time of use tariff will be drawn. The object for examining is the load of Ho Chi Minh
City.

CHưƠNG I - TỔNG QUAN

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài
1.1. Ngoài nước
Vai t -
, phân nhóm chế độ dùng điện
:
- : Với hàng
loạt các quốc gia thì biểu giá điện là một công cụ quan trọng để điều chỉnh sự tiêu thụ
điện. Phản ứng lên biểu giá điện được thể hiện rõ nhất qua đồ thị phụ tải. Khảo sát và
phân loại đồ thị phụ tải [1] cho phép rút ra kết luận cần thiết về hiệu quả của biểu giá điện
và từ đây có được các sự hiệu chỉnh cần thiết.
- Cơ sở để cải tiến biểu giá điện: Với các nước trên thế giới, các dạng phụ tải khác
nhau với các đồ thị khác nhau sẽ được định giá điện khác
, s . Ví
(điện lực Pháp). Dựa trên đồ thị điển hình (đại diện) của hệ thống, ví dụ
như sau khi áp dụng biểu giá vàng (yellow tariff) một thời gian đồ
thị họ nhận thấy dạng đồ thị
không dự báo trước được. Sau đó đề xuất biểu giá “da trời” có giờ cao điểm động 22
n
- Công tác thiết kế lưới điện
cấp cơ sở dữ liệu cho việc chọn trạm và các khí cụ điện.
- Công tác vận hành lưới điện của các điện lực: trong bài toán đánh giá trạng thái
lưới điện phân phối (DSE) nằm trong tổng thể bài toán hệ thống quản lý lưới phân phối
DMS, việc sử dụng các RLC là cơ sở cho bài toán ước lượng và đánh giá tải (load
estimation) [24].
- Tạo cơ sở dữ liệu cho việc quản lý và vận hành lưới điện: một ví dụ là với bài toán
đánh gi
đo hữu hạn, khi đó cần sử dụng các số đo giả. Các số đo giả này thường được lấy từ các
cơ sở dữ liệu của các điện lực về tải (đồ thị thay mặt của nút, của khách hàng…) [7][32]
- Tạo tiền đề cho việc lý sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
-

tham gia cấu tạo nên tải của hệ thống, từ đó có thể có các biện pháp điều khiển tải, thực
hiện sự tiết kiệm năng lượng nói chung cho toàn xã hội. Ví dụ điển hình là tại Đài Loan,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement