Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#944858 CHia sẻ với các bạn luận án tiến sĩ lâm Nghiệp

iii

LỜI CẢM ƠN

Luận án Tiến sĩ mang tên “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu
đến nguy cơ cháy rừng ở Việt nam và đề xuất giải pháp ứng phó” mã số
62.62.02.05 là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về tác động của
biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng một cách hệ thống. Trong quá trình
thực hiện tác giả đã gặp không ít những khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của
bản thân và sự giúp đỡ tận tình của các Thầy, Cô giáo cùng các đồng nghiệp
và Gia đình đến nay Luận án đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và mục tiêu
đặt ra.
Nhân dịp này, tui xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai Thầy
giáo hướng dẫn GS. Vương Văn Quỳnh và PGS. Trần Quang Bảo; cùng các
chuyên gia GS. Ngô Quang Đê, PGS. Bế Minh Châu, PGS. Nguyễn Đăng
Quế, PGS.TS. Nguyễn Viết Lành, TS. Phạm Ngọc Hưng, PGS. Phạm Văn
Điển, PGS. Bùi Thế Đồi, PGS. Phùng Văn Khoa, TS. Lê Xuân Trường, TS.
Nguyễn Trọng Bình, TS. Lưu Cảnh Trung đã hết lòng dìu dắt, định hướng,
tận tình hướng dẫn và cung cấp nhiều tài liệu có giá trị khoa học và thực tiễn
để tui hoàn thành Luận án.
tui xin chân thành Thank tới Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học, Viện
Sinh thái rừng và Môi trường, Bộ môn Công nghệ Môi trường …đã tận tình
giúp đỡ, tạo điều kiện và dành thời gian cung cấp thông tin cho tui trong thời
gian tui thực hiện Luận án.
Cuối cùng, tui xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới toàn thể gia đình
và những người thân đã luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi về vật chất,
tinh thần cho tui trong suốt thời gian qua.
Xuân Mai, tháng 08 năm 2014


MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA...............................................................................................i
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................ ii
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ...................................... iv
MỤC LỤC ........................................................................................................... vi
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................. ix
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................. xii
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
1. Sự cần thiết của luận án ............................................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 2
2.1. Mục tiêu tổng quát .................................................................................. 2
2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án .......................................... 3
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ................................................ 3
4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 3
4.2. Ý nghĩa thực tiễn .................................................................................... 3
5. Những đóng góp mới của luận án .............................................................. 4
5.1. Về phương pháp nghiên cứu .................................................................. 4
5.2. Về cơ sở lý luận và khoa học ................................................................. 4
Chƣơng 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................ 5
1.1. Tổng quan nghiên cứu về BĐKH và tác động của BĐKH đến lâm
nghiệp ............................................................................................................. 5
1.1.1. Thực trạng và xu hướng BĐKH trên thế giới ..................................... 5
1.1.2. Thực trạng và xu hướng BĐKH ở Việt Nam .................................... 10
1.1.3. Chiến lược, chính sách liên quan đến BĐKH ở Việt Nam ............... 13
1.2. Tổng quan nghiên cứu về phương pháp dự báo cháy rừng .................. 15
1.2.1. Phương pháp dự báo cháy rừng trên thế giới .................................... 15
1.2.2. Phương pháp dự báo cháy rừng ở Việt Nam ..................................... 22
1.3. Tổng quan nghiên cứu về tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy ..... 27
1.3.1. Tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng trên thế giới .............. 27

1.3.2. Tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam ............... 31
1.4. Nhận xét chung ..................................................................................... 33
Chƣơng 2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................... 35
2.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 35
2.2. Phương pháp tiếp cận ........................................................................... 36
2.2.1. Cách tiếp cận hệ thống ...................................................................... 36
2.2.2. Cách tiếp cận đa ngành...................................................................... 37
2.2.3. Cách tiếp cận nghiên cứu phát triển .................................................. 37
2.3. Cơ sở dữ liệu của luận án ..................................................................... 39
2.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 40
2.4.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu khí hậu phản ánh nguy cơ cháy
rừng .............................................................................................................. 40
2.4.2. Phương pháp đánh giá tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy ....... 44
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy
rừng theo kịch bản BĐKH trung bình B2 ................................................... 53
2.4.4. Đề xuất giải pháp ứng phó với tác động của BĐKH đến nguy cơ
cháy rừng ..................................................................................................... 54
Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 55
3.1. Chỉ tiêu khí hậu phản ánh nguy cơ cháy rừng ...................................... 55
3.1.1. Đặc điểm biến đổi của các chỉ tiêu khí hậu ....................................... 55
3.1.2. Chỉ số khí hậu phản ánh nguy cơ cháy rừng ..................................... 64
3.1.3. Đặc điểm biến đổi nguy cơ cháy rừng theo điều kiện khí hậu .......... 72
3.1.4. Chỉ tiêu khí hậu và ngưỡng phân cấp phản ánh mức độ của nguy cơ
cháy rừng ..................................................................................................... 74
3.2. Phương pháp đánh giá tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng ... 75
3.2.1. Đặc điểm biến đổi của chỉ số khí hậu phản ánh nguy cơ cháy rừng
theo không gian ........................................................................................... 75
3.2.2. Đặc điểm biến đổi của chỉ số khí hậu phản ánh nguy cơ cháy rừng
theo thời gian ............................................................................................... 77
3.2.3. Đặc điểm biến đổi của nguy cơ cháy rừng theo loại trạng thái ....... 79
3.2.4. Phương pháp đánh giá tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy 90
3.3. Đánh giá tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng theo kịch bản
BĐKH trung bình B2 ................................................................................... 92
3.3.1. Thực trạng cháy rừng ở các địa phương trong cả nước .................... 92
3.3.2. Đặc điểm nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam năm 2020........................ 95
3.3.3. Đặc điểm nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam năm 2050........................ 97
3.3.4. Đặc điểm nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam năm 2090...................... 100
3.4. Đề xuất giải pháp ứng phó với tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy
rừng .............................................................................................................. 105
3.4.1. Vùng Đồng Bằng Bắc bộ ................................................................ 109
3.4.2. Vùng Đông Bắc bộ .......................................................................... 112
3.4.3. Vùng Tây Bắc bộ ............................................................................. 115
3.4.4. Vùng Bắc Trung bộ ......................................................................... 118
3.4.5. Vùng Nam Trung bộ ....................................................................... 122
3.4.6. Vùng Tây Nguyên ........................................................................... 127
3.4.7. Vùng Đông Nam bộ ........................................................................ 131
3.4.8. Vùng Tây Nam bộ ........................................................................... 134
KẾT LUẬN – TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................ 136
1. Kết luận .................................................................................................. 136
2. Tồn tại và Khuyến nghị ......................................................................... 139
CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ ................................ 140
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 141
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement