Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#933393 Tải miễn phí giáo án cho anh em ketnooi

Chương 1. Giới thiệu Matlab
Chương 2. Tính toán và Lập trình sử dụng Matlab
Chương 3. Lý thuyết mô phỏng
Chương 4. Kênh thông tin vô tuyến
Chương 5. Mô phỏng Monte-Carlo một số hệ thống vô tuyến điển hình
Möc löc
1 Giîi thi»u Matlab 1
1.1 Matlab là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Khði đëng và Thoát khäi MATLAB . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Làm vi»c vîi MATLAB Desktop . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4 Các l»nh MATLAB cơ b£n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.5 Các ký hi»u đ°c bi»t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tài li»u tham kh£o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tài li»u tham kh£o 6
2 Tính toán và Lªp trình sû döng Matlab 7
2.1 Các phép tính sè håc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Các toán tû so sánh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Các toán tû logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4 Vector và Ma trªn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4.1 T¤o vector và ma trªn . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4.2 Các phép toán đèi vîi vector và ma trªn . . . . . . 12
2.5 Lªp trình vîi Matlab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.1 Đi·u khiºn luçng (flow control) . . . . . . . . . . . 19
2.5.2 T¤o chương trình MATLAB b¬ng t»p .m . . . . . . 22
2.6 Sû döng đç ho¤ trong MATLAB . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.6.1 V³ đç thà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tài li»u tham kh£o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tài li»u tham kh£o 29
3 Lý thuy¸t mô phäng 31
3.1 Vai trò cõa mô phäng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Mô phäng vs. Phân tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2.1 Sơ đç truy·n d¨n sè qua kênh AWGN . . . . . . . . 32
3.2.2 Sơ đç truy·n d¨n sè qua kênh AWGN sû döng các
bë låc và KĐCS phi tuy¸n . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2.3 H» thèng truy·n d¨n qua kênh thông tin v» tinh . . 35
3.3 Xây düng mô hình mô phäng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4 Các phương pháp mô phäng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.5 BER vs Xác su§t léi bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.6 Vai trò cõa mô phäng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.7 Tính toán quĩ tuy¸n và mô phäng . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.8 Các tham sè đánh giá ph©m ch§t h» thèng . . . . . . . . . . 40
3.9 Kiºm đành mô hình Mô phäng . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.10 Năng lưñng và Công su§t tín hi»u . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.11 Mô phäng Monte-Carlo trong Truy·n d¨n Sè . . . . . . . . . 42
4 Kênh thông tin vô tuy¸n 45
4.1 Kênh t¤p âm AWGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.1.1 T¤p âm AWGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.1.2 Mô phäng t¤p âm AWGN . . . . . . . . . . . . . . 47
4.1.3 Mô phäng truy·n d¨n qua kênh AWGN . . . . . . . 48
4.2 Kênh pha-đinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.2.1 Mô hình toán håc cõa pha-đinh . . . . . . . . . . . 51
4.2.2 ƒnh hưðng cõa chuyºn đëng cõa MS . . . . . . . . 52
4.2.3 Hªu qu£ cõa truy·n sóng pha-đinh đa đưíng . . . . 53
4.3 Kênh pha-đinh Rayleigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.4 Mô phäng pha-đinh Rayleigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.4.1 Đ°c tính thèng kê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tài li»u tham kh£o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tài li»u tham kh£o 58
5 Đi·u ch¸ sè 59
5.1 Đi·u ch¸ pha sóng mang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6 Kß THUŠT THU PHÁT PHÂN TŠP KHÔNG GIAN-THÍI
GIAN 61
6.1 Các phương pháp phân tªp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.1.1 Phân tªp thíi gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.1.2 Phân tªp t¦n sè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.1.3 Phân tªp phân cüc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.1.4 Phân tªp không gian . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.2 Kÿ thuªt k¸t hñp phân tªp không gian thu . . . . . . . . . . 63
6.2.1 Mô hình tín hi»u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.2.2 K¸t hñp chån låc (Selection Combining) . . . . . . 64
6.2.3 K¸t hñp t l» tèi đa (Maximal Ratio Combining) . 67
6.2.4 K¸t hñp đçng đë lñi (Equal Gain Combining) . . . 70
6.2.5 K¸t hñp phân tªp thu và tách sóng MLD . . . . . . 71
6.3 Kÿ thuªt k¸t hñp phân tªp không gian phát . . . . . . . . . . 74
6.3.1 Phân tªp phát t¿ l» tèi đa (MRT) . . . . . . . . . . 74
6.3.2 Phân tªp phát giú chªm . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.3.3 Phân tªp phát không gian-thíi gian . . . . . . . . . 75
6.4 K¸t luªn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Tài li»u tham kh£o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Tài li»u tham kh£o 79
7 CÁC H› THÈNG MIMO 85
7.1 Mô hình kênh MIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.2 Dung lưñng kênh truy·n MIMO . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.2.1 Dung lưñng kênh truy·n cè đành . . . . . . . . . . . 86
7.2.2 Dung lưñng kênh truy·n Rayleigh pha-đinh . . . . . 90
7.3 Các phương pháp truy·n d¨n trên kênh truy·n MIMO . . . . 90
7.4 Ghép kênh theo không gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.5 Các bë tách tín hi»u tuy¸n tính . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.5.1 Bë tách tín hi»u ZF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.5.2 Bë tách tín hi»u MMSE . . . . . . . . . . . . . . . 96
7.5.3 Các tham sè ph©m ch§t bë tách tín hi»u tuy¸n tính 98
7.6 Các bë tách tín hi»u phi tuy¸n . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.6.1 Bë tách tín hi»u QRD . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.6.2 Bë tách tín hi»u V-BLAST . . . . . . . . . . . . . . 101
7.6.3 Bë tách tín hi»u có trñ giúp cõa phương pháp rút
gån cơ sð dàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.6.4 Bë tách tín hi»u MLD . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.6.5 Bë tách tín hi»u hình c¦u (sphere detector) . . . . . 111
7.7 Tóm t­t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tài li»u tham kh£o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tài li»u tham kh£o 122
8 MÃ KHÔNG GIAN-THÍI GIAN 125
8.1 Giîi thi»u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8.2 Mã khèi không gian-thíi gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8.2.1 Mã STBC cho tªp tín hi»u thüc . . . . . . . . . . . 127
8.2.2 Mã STBC cho tªp tín hi»u phùc . . . . . . . . . . . 130
8.3 Mã lưîi không gian-thíi gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.4 Mã không gian-thíi gian cho các h» thèng đa ngưíi dùng . . 133
Tài li»u tham kh£o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Tài li»u tham kh£o 133


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement