Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#930940 Tải miễn phí đồ án cho anh em

1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu
1.1. Những vấn đề về môi trường của Việt Nam và toàn cầu hiện nay.
Tài nguyên và môi trƣờng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với con ngƣời và
sự phát triển của xã hội. Hàng ngày chúng ta sử dụng không khí, nƣớc, thực phẩm
để tồn tại và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng để đáp ứng
các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mỗi sự biến đổi của tự nhiên, của môi trƣờng
đều liên hệ mật thiết đến chúng ta, sự đe dọa nào đối với thiên nhiên, môi trƣờng
cũng chính là đe dọa đối với chúng ta.
Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt, con ngƣời đã và đang thải vào môi
trƣờng hàng triệu tấn các chất độc hại có rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhƣ: Do
quá trình sản xuất công nghiệp thải ra khí thải độc hại, do quá trình khai thác tài
nguyên thiên nhiên, các loại hóa chất sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, do
việc sử dụng nhiên liệu của các phƣơng tiện giao thông vận tải gây ra…
Các phƣơng tiện giao thông vận tải chủ yếu sử dụng nhiên liệu truyền thống
nhƣ xăng và diesel. Chính vì vậy trong khí thải của động cơ chứa rất nhiều khí độc
hại nhƣ: NOX, SOX, HC cháy không hoàn toàn, kèm theo những hạt bụi rắn thải vào
môi trƣờng không khí làm cho hàm lƣợng khí độc hại trong bầu khí quyển ngày
càng tăng lên.
Với mức độ phát sinh ô nhiễm rất nghiêm trọng do khí thải của phƣơng tiện
giao thông vận tải gây ra, nếu ngay từ bây giờ không có những biện pháp hữu hiệu
để hạn chế đến mức thấp nhất mức độ phát sinh chất ô nhiễm thì trong tƣơng lai
không xa, chúng ta phải đƣơng đầu với những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống
do thiên nhiên tác động nhƣ: Trái đất nóng lên, mực nƣớc biển dâng cao, những trận
mƣa axit. Do đó việc nghiên cứu thay thế nguồn nhiên liệu truyền thống (xăng, dầu)
bằng nguồn nhiên liệu thay thế nhƣ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên
(CNG), khí sinh học (Biogas) là rất cần thiết nhằm hạn chế việc phát sinh các chất
độc hại. Đây là một trong những vấn đề đƣơc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm giải
quyết, kịp thời ngăn chặn mức độ ô nhiểm của bầu khí quyển.
1.2. Tổng quan về vấn đề năng lượng hiện nay và sự cần thiết phải có nguồn
nhiên liệu thay thế.
1.2.1. Tổng quan về vấn đề năng lượng hiện nay
Năng lƣợng là điều kiện tất yếu cho sự tồn tại và tiến hóa của mọi sinh vật.
Trong quá trình phát triển xã hội loài ngƣời nguồn năng lƣợng thƣờng xuyên
chuyển dịch từ dạng này sang dạng khác. Dạng năng lƣợng thiên nhiên đầu tiên
đƣợc con ngƣời sử dụng là năng lƣợng mặt trời, đƣợc sử dụng một cách tự nhiên để
soi sáng, sƣởi ấm, phơi khô lƣơng thực, thực phẩm và các đồ dùng. Tiếp đó là năng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement