Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#913997 Chia sẻ cho các bạn cuốn ebook


MỤC LỤC CÁC HÌNH……………………………………………………………………….. iii
CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………………………………... iv

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ASTERISK …………………………………………… 1

1.1 Giới thiệu về mã nguồn mở Asterisk……………………………………………….... 1
1.2 Kiến trúc Asterisk……………………………………………………………………. 4
1.3 Một số chức năng cơ bản……………………………………………………………... 6
1.3.1 Asterisk là một PBX……………………………………………………………. 6
1.3.2 Asterisk là một hệ thống IVR…………………………………………………... 8
1.3.3 Asterisk là một hệ thống Voicemail……………………………………………. 8
1.3.4 Asterisk là một hệ thống VoIP (Voice over IP)………………………………... 9
1.3.5 Asterisk không là một Sip Proxy………………………………………………. 11

CHƯƠNG II: CÁC KHÁI NIỆM TRONG HỆ THỐNG ASTERISK………………….. 12

2.1 Giới thiệu…………………………………………………………………………….. 12
2.2 VoIP-Voice over Internet Protocal…………………………………………………… 12
2.3 Các cách báo hiệu giao tiếp TDM…………………………………………… 12
2.3.1 FXO và FXS……………………………………………………………………. 12
2.3.2 Báo hiệu Analog giữa đầu cuối và tổng đài…………………………………….. 13
2.3.3 Báo hiệu giữa các tổng đài……………………………………………………... 14
2.4 Báo hiệu trên mạng VoIP…………………………………………………………….. 14
2.4.1 H.323…………………………………………………………………………… 14
2.4.2 SIP-Session Initiation Protocal…………………………………………………. 14
2.4.3 Proxy Server……………………………………………………………………. 15
2.4.4 RTP và NAT……………………………………………………………………. 15
2.4.5 IAX-Inter Asterisk eXchange…………………………………………………... 16
2.5 Asterisk server………………………………………………………………………... 17
2.6 Thiết bị VoIP…………………………………………………………………………. 17
2.6.1 VoIP phone……………………………………………………………………... 17
2.6.2 Softphone……………………………………………………………………….. 18
2.7 Card giao tiếp với PSTN……………………………………………………………... 19
2.8 ATA………………………………………………………………………………….. 20
2.9 Codecs………………………………………………………………………………... 20
2.10 QoS-Quality of Service……………………………………………………………... 20
2.10.1 Độ trễ………………………………………………………………………….. 21
2.10.2 Độ trượt……………………………………………………………………….. 21

CHƯƠNG III: CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ……………………… 23

3.1 Tổng đài VoIP –PBX………………………………………………………………… 23
3.2 Kết nối IP-PBX với PBX…………………………………………………………….. 24
3.3 Kết nối giữa các server Asterisk……………………………………………………... 25
3.4 Các ứng dụng IVR, Voice Mail, Điện thoại hội nghị………………………………... 26
3.5 Chức năng phân phối cuộc gọi tự động……………………………………………… 27

CHƯƠNG IV: CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA ASTERSIK…………………………… 28

4.1 Conference…………………………………………………………………………… 28
4.2 Voicemail…………………………………………………………………………….. 28
4.3 Call Forwarding……………………………………………………………………… 28
4.4 Call ID……………………………………………………………………………….. 29
4.5 Automated Attendant………………………………………………………………… 29
4.6 Time and Day………………………………………………………………………… 29
4.7 Call Pickup…………………………………………………………………………… 29
4.8 Call Parking………………………………………………………………………….. 29
4.9 Privacy Manager……………………………………………………………………... 30
4.10 Call Detail Records…………………………………………………………………. 30
4.11 Call Recoding………………………………………………………………………. 30
4.12 Blacklist…………………………………………………………………………….. 30
4.13 User permission to/international call……………………………………………….. 30

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CẤU HÌNH IP-PBX…………………………………………. 31

5.1 Cài đặt Asterisk………………………………………………………………………. 31
5.1.1 Cài đặt Zaptel…………………………………………………………………... 32
5.1.2 Cài đặt libpri……………………………………………………………………. 33
5.1.3 Cài đặt Asterisk………………………………………………………………… 33
5.1.4 Cài đặt Asterisk-Addons……………………………………………………….. 36
5.2 Cấu hình hệ thống…………………………………………………………………… 38
5.2.1 Cấu hình giao tiếp với PSTN…………………………………………………… 38
5.2.1.a. zaptel.conf………………………………………………………………... 39
5.2.1.b. zapata.conf……………………………………………………………….. 41
5.2.2 Giao diện SIP…………………………………………………………………... 44
5.2.3 Giao tiếp IAX…………………………………………………………………... 47
5.2.4 Hộp thư thoại Voicemail……………………………………………………….. 48
5.2.4.a. Giới thiệu………………………………………………………………… 48
5.2.4.b. Cấu hình chức năng Voicemail………………………………………….. 49
5.2.5 Nhạc chờ (Music On Hold)…………………………………………………….. 50
5.2.5.a. Giới thiệu………………………………………………………………… 50
5.2.5.b. Cấu hình chức năng MOH………………………………………………… 50
5.2.6 Hàng đợi………………………………………………………………………... 51
5.2.6.a. Giới thiệu………………………………………………………………… 51
5.2.6.b. Cấu hình………………………………………………………………….. 51
5.2.7 Xây dựng hệ thống hội thoại…………………………………………………… 52
5.2.7.a. Giới thiệu………………………………………………………………… 52
5.2.7.b. Cấu hình…………………………………………………………………. 53
5.3 Tạo kế hoạch quay số cho hệ thống………………………………………………….. 55
5.3.1 Giới thiệu………………………………………………………………………. 55
5.3.2 Tạo một ngữ cảnh……………………………………………………………… 55
5.3.3 Tạo một extension……………………………………………………………… 56
5.3.4 Tạo các Extension gọi ra……………………………………………………….. 58
5.3.5 Hệ thống trả lời tương tác thoại (Automated Attendant)………………………. 59

CHƯƠNG VI: THI CÔNG HỆ THỐNG IP-PBX CƠ BẢN……………………………. 61
6.1 Các thiết bị và phần mềm sử dụng trong mô hình…………………………………… 61
6.2Kế hoạch quay số……………………………………………………………………. 64
6.3 Một số chức năng cơ bản……………………………………………………………. 65
6.4 Cấu hình ……………………………………………………………………………... 65
6.5 Một số kết quả thực hiện…………………………………………………………….. 71

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………… 72
PHỤ LỤC………………………………………………………………………………... 74
Thư viện cú pháp lệnh và biến trong asterisk
1.Các lệnh tổng quát……………………………………………………………… 74
2.Cú pháp lệnh tương tác với Database…………………………………………... 74
3.Cú pháp dòng lệnh liên quan đến kênh IAX…………………………………… 75
4.Cú pháp dòng lệnh liên quan đến kênh SIP……………………………………. 75
5.Cú pháp dòng lệnh liên quan đến quản trị hệ thống……………………………. 75
6.Các biến định nghĩa trong Astersik…………………………………………….. 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………….. 77
MỤC LỤC CÁC HÌNH
Hình 1-1: Sơ đồ tổng quát……………………………………………………………….. 3
Hình 1-2: Kiến trúc Asterisk ……………………………………………………………. 4
Hình 1-3: Liên lạc giữa các Extension ………………………………………………….. 7
Hình 1-4: Liên lạc giữa các văn phòng qua Internet ……………………………………. 10
Hình 2-1: FXO và FXS………………………………………………………………….. 13
Hình 2-2: Đăng ký từ Client đến SIP proxy……………………………………………... 15
Hình 2-3: Minh họa hoạt động của NAT………………………………………………… 16
Hình 2-4: Điện thoại VoIP……………………………………………………………….. 18
Hình 2-5: Điện thoại Softphne …………………………………………………………... 19
Hình 2-6: Card TDM22B………………………………………………………………… 19
Hình 2-7: Thiết bị ATA………………………………………………………………….. 20
Hình 2-8: Nguyên nhân xảy ra trượt…………………………………………………….. 22
Hình 3-1: IP-PBX………………………………………………………………………... 23
Hình 3-2: Kết nối IP-PBX với PBX……………………………………………………… 24
Hình 3-3: Kết nối giữa các server Asterisk………………………………………………. 25
Hình 3-4:Triển khai server IVR, VoiceMail, Hội Thoại………………………………… 26
Hình 3-5: Phân phối cuộc gọi với hàng đợi…………………………………………….... 27
Hình 6-1: Mô hình IP-PBX cơ bản……………………………………………………… 61

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ASTERISK

1.1 Giới thiệu về mã nguồn mở Asterisk

Asterisk là phần mềm thực hiện chức năng tổng đài điện thoại nội bộ (PBX), cho phép
các máy điện thoại nhánh (extension) thực hiện cuộc gọi với nhau và kết nối với các
hệ thống điện thoại khác bao gồm cả mạng điện thoại analog thông thường (PSTN) và
VoIP. Asterisk có đầy đủ chức năng của tổng đài PBX thương mại: hộp thư thoại, hội
đàm, tương tác thoại (menu thoại)…Đặc biệt, Asterisk còn hỗ trợ nhiều giao thức
VoIP như SIP và H.323, hoạt động như trạm kết nối giữa các điện thoại IP và mạng
PSTN. Tên Asterisk có nguồn gốc từ ký tự * được dùng trong Unix và Linux, thể hiện
cho tùy chọn bất kỳ.

Asterisk là hệ thống chuyển mạch mềm, là phần mềm nguồn mở được viết bằng ngôn
ngữ C chạy trên hệ điều hành Linux. Cũng như nhiều dự án nguồn mở, Asterisk thoạt
đầu được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân .Khi còn là sinh viên khoa kỹ thuật
máy tính tại đại học Auburn ở Alabama(Mỹ), Mark Spencer đã thành lập công ty cung
cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng Linux qua điện thoại .Để tiết kiệm chi phí, thay vì mua
tổng đài PBX có sẵn, Mark đã quyết định tự xây dựng phần mềm thực hiện chức năng
tổng đài chạy trên PC dùng hệ điều hành Linux và kết quả là Asterisk ra đời .

Asterisk là một PBX và hơn thế nữa .Asterisk là một phần mềm mang tính cách mạng,
tin cậy, mã nguồn mở và miễn phí , biến một PC rẻ tiền thông thường chạy Linux
thành một hệ thống điện thoại doanh nghiệp mạnh mẽ .Astreisk là một bộ công cụ mã
nguồn mở cho các ứng dụng thoại và là một server xử lý cuộc gọi đầy đủ chức năng
.Asterisk là một nền tảng tích hợp điện thoại vi tính hóa kiến trúc mở.Nhiều hệ thống
Asterisk đã được cài đặt thành công trên khắp thế giới .Công nghệ Asterisk đang phục
vụ cho nhiều doanh nghiệp .

Asterisk là mã nguồn mở, nó thực hiện truyền thông trong phần mềm thay vì phần
cứng. Điều này cho phép các chức năng mới được thêm vào một cách nhanh chóng với
nỗ lực tối thiểu.Chúng ta có thể thực hiện các thay đổi hay thêm vào của riêng mình
một cách dễ dàng.Với sự hỗ trợ bao gồm trong nó được quốc tế hóa, một tập hợp dồi
dào các file cấu hình, và mã nguồn mở, mọi khía cạnh của Asterisk có thể được tùy
biến để đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Phần mềm Asterisk được thiết kế dạng module .Các thành phần chức năng được thiết
kế thành từng module riêng biệt và tách rời với phần chuyển mạch lõi .Một trong
những “điểm son”của Asterisk là quản lí extension .Từng bước của cuộc gọi được định
nghĩa như là một ứng dụng .Quay số là một ứng dụng, trả lời, phát lại, hộp thư thoại
… là những ví dụ ứng dụng khác .Ta có thể tạo kịch bản thực hiện gọi ứng dụng bất kỳ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement