Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#888383 Tải miễn phí luận văn

Tóm tắt:

Dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè được Nhà nước chủ trương xây dựng từ năm 2000, và được C.ty GS E&C ký với UBND TP.HCM bản ghi nhớ ngày 6/12/2007, nhưng 2/2009 đã rút lui. Đầu năm 2011, UBND đã giao BETON 6 nghiên cứu phương án đầu tư.

Qua hơn 10 năm mà Dự án vẫn chưa được xây dựng, dưới vị trí là người trong ngành xây dựng, tác giả nghiên cứu đề tài với mục tiêu đánh giá tính khả thi Dự án nhằm kiến nghị chính sách đến chính quyền TP.HCM. Đề tài nghiên cứu dựa vào phân tích tài chính trên quan điểm tổng đầu tư (TĐT), chủ đầu tư (CĐT), đồng thời phân tích tính hiệu quả kinh tế và xã hội.

Trong mô hình cơ sở, Dự án được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư danh nghĩa là 18.201,41 tỉ VNĐ, trong đó ngân sách chi 17,41% cho đền bù giải tỏa; BETON 6 đầu tư 9,39% cho QLDA và chi phí khác; 73,20% còn lại dự kiến vay vốn ODA từ tổ chức JICA.


Dự án không khả thi tài chính khi NPV TĐT, NPV CĐT lần lượt là -15.233,20 và -2.699,31 tỉ VNĐ. Hơn nữa, phân tích Monte Carlo chỉ rõ Dự án hoàn toàn không khả thi khi các biến quan trọng thay đổi theo hướng có lợi. Do đó, đề tài thiết kế 3 kịch bản để phân tích, so với mô hình cơ sở, Kịch bản 1 có phần vốn đối ứng từ nguồn ODA của Nhà nước, kịch bản 2 thực hiện theo hình thức BTO với nguồn vốn ODA của Nhà nước, Kịch bản 3 theo hình thức BOT kết hợp BT. Kết quả phân tích xác định chỉ có Kịch bản 2 với hình thức BTO là hiệu quả khi CĐT NPV dương với xác suất 92,18% khi các biến quan trọng thay đổi theo hướng bất lợi.

Mặt khác, Dự án khả thi kinh tế ở mô hình cơ sở vì NPVe = 9.164,07 tỉ VNĐ và EIRR = 10,49%, với tiết kiệm chi phí vận hành và thời gian là hai yếu tố tạo ra lợi ích kinh tế. Dự án cũng tạo ra ngoại tác 21.349,63 tỉ VNĐ, phân phối 25.462,44 tỉ VNĐ cho người tham gia lưu thông, BETON 6 thiệt 30,22 tỉ VNĐ và người dân diện đền bù giải tỏa thiệt 4.082,59 tỉ VNĐ. Qua đó, đề tài có kiến nghị đến chính quyền TP.HCM: Sớm triển khai Dự án theo hình thức BTO không hỗ trợ thuế và áp dụng mức phí giao thông 10.000 VNĐ/PCU/lượt; điều chỉnh giá đền bù giải tỏa bằng trung bình của Nhà nước và thị trường; thu xếp ngân sách cho việc đền bù giải tỏa, kiến nghị Nhà nước hỗ trợ huy động vốn vay ODA cho phần vốn đối ứng của Dự án; điều chỉnh giờ lưu thông xe tải nội ô TP.HCM trên các tuyến đường hướng đến Dự án.

Tuy nhiên, đề tài còn một số hạn chế: chưa tính được lợi ích kinh tế của đối tượng chỉ lưu thông trên Tuyến đường hiện hữu; chưa định được vị trí, quy mô khu đất được giao và lợi ích của CĐT từ lô đất; lạm phát VNĐ, USD từ năm 2017- 2046 chưa chính xác mà chỉ ở giả định; chưa đánh giá được suất đầu tư Dự án vì chưa tìm được thông tin dự án tương tự ở nước ngoài.

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................................... ii
TÓM TẮT ............................................................................................................................iii
MỤC LỤC ........................................................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ............................................................. viii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ........................................................................................ ix
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ............................................................................... x
GIỚI THIỆU ...................................................................................................... 1 Chƣơng 1
1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................................... 3
1.3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................... 3
1.4. Phạm vi của đề tài ...................................................................................................... 4
1.5. Bố cục luận văn ......................................................................................................... 4
TỔNG QUAN VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN ..................................................... 6 Chƣơng 2
2.1. Chu trình phát triển của một dự án ............................................................................. 6
2.1.1. Chuẩn bị đầu tư .......................................................................................................... 6
2.1.2. Đầu tư xây dựng ........................................................................................................ 6
2.1.3. Vận hành dự án .......................................................................................................... 6
2.2. Các quan điểm phân tích dự án .................................................................................. 7
2.3. Các nội dung phân tích dự án ..................................................................................... 8
2.3.1. Phân tích tài chính ...................................................................................................... 8
2.3.2. Phân tích kinh tế ........................................................................................................ 8
2.3.3. Phân tích rủi ro .......................................................................................................... 8
2.3.4. Phân tích xã hội ......................................................................................................... 8
2.4. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính ................................................... 9
2.5. Các phương pháp sử dụng trong phân tích kinh tế và xã hội ..................................... 11
MÔ TẢ DỰ ÁN ................................................................................................ 14 Chƣơng 3
3.1. Giới thiệu Dự án ...................................................................................................... 14
3.1.1. Vị trí xây dựng và quy mô Dự án ............................................................................. 14
3.1.2. Mục đích của Dự án ................................................................................................. 15
3.2. Các bên liên quan đến Dự án.................................................................................... 17
3.2.1. Công ty Cổ phần BETON 6 (BETON 6) .................................................................. 17
3.2.2. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bách Khoa (BKC) ............................................ 18
3.3. Các số liệu liên quan đến các nội dung phân tích Dự án ........................................... 18
3.3.1. Phí giao thông và dự báo lưu lượng xe của Dự án .................................................... 18
3.3.1.1. Phí giao thông .......................................................................................................... 18
3.3.1.2. Lượng xe lưu thông dự báo trên Dự án ..................................................................... 19
3.3.2. Chi phí vốn CĐT ..................................................................................................... 19
3.3.3. Chi phí vốn Dự án (WACC) ..................................................................................... 19
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ........................................................ 20 Chƣơng 4
4.1. Lập biểu đồ dòng tiền tệ ........................................................................................... 20
4.1.1. Đơn vị tiền tệ và lạm phát ........................................................................................ 20
4.1.1.1. Lạm phát USD ......................................................................................................... 20
4.1.1.2. Lạm phát VNĐ ........................................................................................................ 20
4.1.1.3. Tỉ giá hối đoái VNĐ/USD........................................................................................ 21
4.1.2. Các cơ sở xác định chi phí đầu tư Dự án .................................................................. 21
4.1.2.1. Chi phí đầu tư Dự án ................................................................................................ 21
4.1.2.2. Chi phí vận hành Dự án hàng năm ........................................................................... 22
4.1.2.3. Thuế và ưu đãi ......................................................................................................... 23
4.1.3. Cơ cấu vốn đầu tư Dự án .......................................................................................... 23
4.1.4. Kế hoạch vay vốn và trả lãi ...................................................................................... 23
4.1.5. Khấu hao tài sản....................................................................................................... 24
4.1.5.1. Giá trị tài sản để tính khấu hao ................................................................................. 24
4.1.5.2. Phương pháp khấu hao ............................................................................................. 25
4.1.6. Xác định doanh thu .................................................................................................. 25
4.1.7. Vốn lưu động ........................................................................................................... 25
4.1.8. Ngân lưu và các kết quả ........................................................................................... 26
4.2. Kết quả phân tích tài chính ....................................................................................... 29
4.2.1. Theo quan điểm tổng đầu tư ..................................................................................... 29
4.2.2. Theo quan điểm CĐT ............................................................................................... 29
4.3. Kết luận ................................................................................................................... 29
PHÂN TÍCH RỦI RO ...................................................................................... 31 Chƣơng 5
5.1. Phân tích độ nhạy .................................................................................................... 31
5.1.1. Phân tích độ nhạy một chiều .................................................................................... 31
5.1.2. Phân tích độ nhạy hai chiều ...................................................................................... 36
5.2. Phân tích kịch bản .................................................................................................... 38
5.2.1. Xác định các kịch bản .............................................................................................. 38
5.2.2. Kết quả kịch bản ...................................................................................................... 39
5.3. Phân tích mô phỏng Monte Carlo ............................................................................. 40
5.3.1. Xác định biến đầu vào và phân phối xác suất ........................................................... 40
5.3.2. Kết quả phân tích ..................................................................................................... 41
PHÂN TÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI .................................................................. 44 Chƣơng 6
6.1. Phân tích kinh tế ...................................................................................................... 44
6.1.1. Phân tích ngoại tác ................................................................................................... 44
6.1.2. Phân tích mô hình cơ sở ........................................................................................... 45
6.1.3. Xác định hệ số chuyển đổi kinh tế (CF) .................................................................... 47
6.1.4. Ngân lưu và các kết quả ........................................................................................... 48
6.1.5. Phân tích độ nhạy kinh tế ......................................................................................... 49
6.2. Phân tích phân phối.................................................................................................. 50
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 52 Chƣơng 7
7.1. Kết luận ................................................................................................................... 52
7.2. Kiến nghị ................................................................................................................. 53
7.3. Những hạn chế và hướng phát triển của đề tài .......................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................. 56
PHỤ LỤC ........................................................................................................................... 60
Phụ lục 1. Lượng xe lưu thông dự báo ở Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè ........... 60
Phụ lục 1.1. Lưu lượng xe dự báo với giá vé 10.000 VNĐ/PCU/lượt (xe/ngày) ................ 60
Phụ lục 1.2. Lưu lượng xe dự báo với giá vé 15.000 VNĐ/PCU/lượt (xe/ngày) ................ 61
Phụ lục 1.3. Lưu lượng xe dự báo với giá vé 20.000 VNĐ/PCU/lượt (xe/ngày) ................ 62
Phụ lục 2. Chi phí đầu tư Dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè (tỉ VNĐ) ......... 63
Phụ lục 3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư theo giá thực và giá danh nghĩa (tỉ
VNĐ) ........................................................................................................ 64
Phụ lục 4. Các thông số chính mô hình cơ sở của Dự án................................................ 65
Phụ lục 5. Lịch khấu hao (tỉ VNĐ) ................................................................................ 66
Phụ lục 6. Bảng chỉ số lạm phát VNĐ, USD và tỉ giá VNĐ/USD .................................. 67
Phụ lục 7. Lịch trả nợ USD (triệu USD) ........................................................................ 68
Phụ lục 8. Lịch trả nợ quy đổi ra VNĐ (tỉ VNĐ) ........................................................... 69
Phụ lục 9. Xác định chi phí vốn Dự án WACC.............................................................. 70

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement