Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#867409 Tải miễn phí báo cáo khoa học


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................... i
Mục lục ................................................................................................................. ii
Danh mục các bảng .............................................................................................. iv
Danh mục các biểu đồ ........................................................................................... v
Danh mục các hình ảnh ........................................................................................ vi
TÓM TẮT ĐỀ TÀI ........................................................................................... vii
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
1. Cơ sở pháp lý .................................................................................................... 1
2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................. 1
3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu.................................................................... 1
3.1. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 1
3.2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................... 1
3.3. Nội dung nghiên cứu...................................................................................... 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 3
1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ............................................................... 3
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước................................................................... 4
1.2.1. Tổng quan về lợi ích của cây Jatropha và các nghiên cứu về nông sinh học
............................................................................................................................... 4
1.2.2. Phân bón hữu cơ và các yếu tố ảnh hưởng ................................................. 5
1.2.3. Lợi ích của phân bón hữu cơ....................................................................... 6
1.2.4. Vi sinh vật phân giải hợp chất hữu cơ và vai trò của chúng....................... 7
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM......................................................................... 9
2.1. Nguyên liệu: ................................................................................................... 9
2.2. Phương pháp phân tích thành phần lý hóa học của bã hạt Jatropha .............. 9
2.3. Phương pháp thực nghiệm ............................................................................. 9
2.3.1. Phân lập và thu thập giống.......................................................................... 9
2.3.2. Lựa chọn các chủng nấm mốc có khả năng phân hủy bã hạt.................... 10
2.3.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy........................... 11
2.3.3.1. Ảnh hưởng của ẩm độ đến quá trình phân huỷ bã hạt Jatropha............. 11
2.3.3.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung chất hữu cơ giàu C đến quá trình phân huỷ
bã hạt Jatropha..................................................................................................... 12
Qui trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bã hạt Jatropha ...................................... 12
2.4. Thực hiện sản xuất thử nghiệm, xác định chất lượng phân bón .................. 12
2.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế............................................................................. 13
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÌNH LUẬN..................................................... 15
3.1. Phân tích thành phần bã hạt jatropha ........................................................... 15
3.2. Lựa chọn vi sinh vật phù hợp có khả năng phân hủy cao bã hạt ................. 16
3.2.1. Khả năng phân giải CMC.......................................................................... 21
3.2.2. Khả năng sinh trưởng của các chủng nấm mốc trên giấy lọc. .................. 24
3.2.3. Khả năng phân huỷ bã hạt Jatropha .......................................................... 26
3.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân huỷ bã hạt và xây dựng
qui trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bã hạt Jatropha ....................................... 28
3.3.1. Ảnh hưởng của ẩm độ đến quá trình phân huỷ bã hạt Jatropha................ 28
3.3.2. Ảnh hưởng của các chất hữu cơ giàu C bổ sung đến quá trình phân huỷ bã
hạt Jatropha ......................................................................................................... 29
3.3.3. Ảnh hưởng của lượng bụi xơ dừa bổ sung đến sự phân hủy bã hạt.......... 30
Qui trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bã hạt Jatropha ...................................... 31
3.4. Thực hiện sản xuất thử nghiệm, xác định chất lượng phân bón bã hạt ....... 32
3.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế ............................................................................ 35
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 39
1. Kết luận ........................................................................................................... 39
2. Kiến nghị ......................................................................................................... 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 40
PHỤ LỤC............................................................................................................ 42
Phụ lục 1. Kết quả các thí nghiệm ...................................................................... 42
Phụ lục 2. Hình ảnh thí nghiệm........................................................................... 45

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Bã hạt Jatropha sau khi ép dầu có hàm lượng chất hữu cơ rất cao (lên đến
90%), hàm lượng N cao (3.5%), pH nước 6,2 và ẩm độ thấp (10,4%). Qui trình
công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ bã hạt Jatropha sau khi ép dầu đã được
xác định trong đó chọn lọc được chủng nấm mốc ký hiệu là A12 (Trichoderma
harzianum) có hoạt tính phân hủy cao, phù hợp cho sản xuất. Các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình phân hủy bã hạt Jatropha và chất lượng phân bón hữu cơ tạo
ra là ẩm độ nguyên liệu, loại và hàm lượng chất hữu giàu C bổ sung. Đã sản xuất
thử nghiệm 1 tấn phân bón hữu cơ từ bã hạt Jatropha. Sản phẩm phân bón hữu cơ
bã hạt Jatropha sản xuất theo qui trình này có hàm lượng chất hữu cơ cao (80%),
N tổng cao (3,5%), K hữu hiệu cao (3,32%), lân hữu hiệu đạt (1,23%), mật độ
Trichoderma harzianum là 1,2x107
CFU/g, ẩm độ 20-25%, pH 6,5-7. Phân bón
hữu cơ Jatropha có hiệu quả cao trên cây rau cải xanh và cây cải ngọt, có thể
thay thế cho nguồn phân gà và phân bón vi sinh trong sản xuất. Năng suất tăng
trung bình là 16.5%, lợi nhuận tăng thêm 29,02 triệu đồng/ha.


Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement