Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#865950 Tải miễn phí tài liệu

Phần I: Giới Thiệu Chung Về Hộp Số.
I.Công dụng ,yêu cầu ,phân loại.

1.Công dụng.
Vì khả năng tải của động cơ chỉ thay đổi được 25%, cho nên để đảm bảo tạo được lực kéo phù hợp với điều kiện chuyển động cụ thể của ô tô ta cần sử dụng hộp số. Ngoµi ra, hép sè cßn dïng ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®éng lïi hoÆc ®øng yªn trong thêi gian l©u dµi mµ kh«ng cÇn t¾t m¸y.

2.Yêu cầu.
§Ó b¶o ®¶m c«ng dông nªu trªn, ngoµi c¸c yªu cÇu chung vÒ søc bÒn vµ kÕt cÊu gän, hép sè « t« ph¶i tho¶ m•n c¸c yªu cÇu ®Æc trưng sau :
- Hép sè « t« ph¶i cã ®ñ tû sè truyÒn cÇn thiÕt nh»m b¶o ®¶m tèt tÝnh chÊt ®éng lùc vµ tÝnh kinh tÕ nhiªn liÖu khi lµm viÖc.
- Khi gµi sè kh«ng sinh ra c¸c lùc va ®ập lªn c¸c r¨ng nãi riªng vµ hÖ thèng truyÒn lùc nãi chung. Muèn vËy, hép sè «t« ph¶i cã c¸c bé ®ång tèc ®Ó gµi sè hoÆc èng dÔ gµi sè.
- Hép sè ph¶i cã vÞ trÝ trung gian ®Ó cã thÓ ng¾t truyÒn ®éng cña ®éng c¬ khái hÖ thèng truyÒn lùc trong thêi gian l©u dµi. Ph¶i cã c¬ cÊu chèng gµi hai sè cïng lóc ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho hép sè kh«ng bÞ gÉy vỡ r¨ng.
- Hép sè ph¶i cã sè lïi ®Ó cho phÐp xe chuyÒn ®éng lïi; ®ång thêi ph¶i cã c¬ cÊu an toµn chèng gµi sè lïi mét c¸ch ngÉu nhiªn.
- §iÒu khiÓn nhÑ nhµng, lµm viÖc ªm vµ hiÖu suÊt cao.

3.Phân loại.
Tùy theo những yếu tố căn cứ để phân loại, hộp số được phân loại như sau:
- Theo trạng thái của trục hộp số trong quá trình làm việc:
+ Hộp số có trục cố định;
+ Hộp số có trục di động (hộp số hành tinh).
- Theo số trục của hộp số(không kể trục số lùi):
+ Hộp số hai trục;
+ Hộp số ba trục;
- Theo số tay số:
+ Xe con: 5 tới 6 tay số.
+Xe tải: 6 tới 12 tay số.
+ Xe kéo mooc: 15 tới 20 tay số
- Theo cơ cấu gài số:
+ Bằng bánh răng di trượt;
+Bằng bộ đồng tốc;
+Bằng phanh và ly hợp (đối với hộp số thủy cơ);
- Theo phương pháp điều khiển:
+ Điều khiển bằng tay ;
+Điều khiển tự động ;
+ Điều khiển bán tự động;
- Theo loại bánh răng:
+ Bánh răng thẳng;
+ Bánh răng nghiêng (hay sử dụng);
+ Bánh răng chữ V;Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement