Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#861151 Chia sẻ đề trắc nghiêm 188 câu môn dung sai đo lường

Chương 1
Câu 1: Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn nhỏ nhất và kích thước danh nghĩa là:
A. Dung sai
B. Sai lệch giới hạn trên
C. Sai lệch giới hạn dưới
D. Sai lệch giới hạn
Câu 2: Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất là:
A. Dung sai
B. Sai lệch giới hạn trên
C. Sai lệch giới hạn dưới
D. Sai lệch giới hạn
Câu 3: Cho một lắp ghép có độ dôi, Nmax được tính bằng công thức sau:
A. Nmax = Dmin – dmax
B. Nmax = dmax – Dmin
C. Nmax = Dmax – dmin
D. Nmax = dmin – Dmax
Câu 4 : Chọn câu sai trong các câu sau :
A. Sai lệch giới hạn có thể có giá trị dương, âm hay bằng 0
B. Sai lệch giới hạn trên luôn luôn lớn hơn sai lệch giới hạn dưới
C. Dung sai luôn luôn dương
D. Sai lệch giới hạn dưới luôn âm
Câu 5 : Trong các mối lắp sau, mối lắp nào là lắp ghép có độ hở ? 2
A. D = ϕ63+0,030 mm ; d = ϕ63-0,014 mm
B. D = ϕ24-0,033 mm ; d = mm
C. D = ϕ75-0,038 mm ; d = ϕ75-0,019 mm
D. D = ϕ110+0,035 mm ; d = mm
Câu 6 : Cho D = ϕ55+0,028 mm ; d = ϕ55-0,015 mm. Tính Smax, Smin ?
A. Smax = 0,013 mm; Smin = 0
B. Smax = 0,028 mm; Smin = -0,015 mm
C. Smax = 0,043 mm; Smin = 0
D. Smax = 0; Smin = -0,043 mm
Câu 7: Cho một lắp ghép có D = mm, d = ϕ34+0,019 mm. Tính dung sai của lắp ghépTS,N?
A. 42 μm
B. 23 μm
C. 36 μm
D. 25 μm
Câu 8: Chi tiết lỗ có kích thước D = ϕ45+0,025 mm. Chọn chi tiết trục sao cho tạo ra lắp ghép trung gian?
A. d = ϕ45-0,021
B. d =
C. d =
D. d =
Câu 9 : Cho một chi tiết lỗ có D = ϕ110+0,035 mm. Chọn kích thước trục có kích thước d sao cho tạo ra lắp ghép trung gian với Smax = 32 μm?
A. d =
B. d =
C. d =
D. d =
Câu 10 : Cho các sơ đồ phân bố dung sai của các mối ghép như sau :Chương 1
Câu 1: Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn nhỏ nhất và kích thước danh nghĩa là:
A. Dung sai
B. Sai lệch giới hạn trên
C. Sai lệch giới hạn dưới
D. Sai lệch giới hạn
Câu 2: Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất là:
A. Dung sai
B. Sai lệch giới hạn trên
C. Sai lệch giới hạn dưới
D. Sai lệch giới hạn
Câu 3: Cho một lắp ghép có độ dôi, Nmax được tính bằng công thức sau:
A. Nmax = Dmin – dmax
B. Nmax = dmax – Dmin
C. Nmax = Dmax – dmin
D. Nmax = dmin – Dmax
Câu 4 : Chọn câu sai trong các câu sau :
A. Sai lệch giới hạn có thể có giá trị dương, âm hay bằng 0
B. Sai lệch giới hạn trên luôn luôn lớn hơn sai lệch giới hạn dưới
C. Dung sai luôn luôn dương
D. Sai lệch giới hạn dưới luôn âm
Câu 5 : Trong các mối lắp sau, mối lắp nào là lắp ghép có độ hở ? 2
A. D = ϕ63+0,030 mm ; d = ϕ63-0,014 mm
B. D = ϕ24-0,033 mm ; d = mm
C. D = ϕ75-0,038 mm ; d = ϕ75-0,019 mm
D. D = ϕ110+0,035 mm ; d = mm
Câu 6 : Cho D = ϕ55+0,028 mm ; d = ϕ55-0,015 mm. Tính Smax, Smin ?
A. Smax = 0,013 mm; Smin = 0
B. Smax = 0,028 mm; Smin = -0,015 mm
C. Smax = 0,043 mm; Smin = 0
D. Smax = 0; Smin = -0,043 mm
Câu 7: Cho một lắp ghép có D = mm, d = ϕ34+0,019 mm. Tính dung sai của lắp ghépTS,N?
A. 42 μm
B. 23 μm
C. 36 μm
D. 25 μm
Câu 8: Chi tiết lỗ có kích thước D = ϕ45+0,025 mm. Chọn chi tiết trục sao cho tạo ra lắp ghép trung gian?
A. d = ϕ45-0,021
B. d =
C. d =
D. d =
Câu 9 : Cho một chi tiết lỗ có D = ϕ110+0,035 mm. Chọn kích thước trục có kích thước d sao cho tạo ra lắp ghép trung gian với Smax = 32 μm?
A. d =
B. d =
C. d =
D. d =
Câu 10 : Cho các sơ đồ phân bố dung sai của các mối ghép như sau

Link download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By son98vbhp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement