Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#773707 Tải miễn phí


MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
ĐỀ TÀI 3
MỞ ĐẦU 4
I. Tính cấp thiết của đề tài 4
II. Nội dung nghiên cứu đề tài 5
III. Phương pháp nghiên cứu 5
CHƯƠNG I 5
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CỐ KẾT 6
I. Quá trình cố kết 6
I.1. Quá trình cố kết lớp đất đơn giản 6
I.2. Quá trình cố kết lớp đất phức tạp 10
II. Lý thuyết cố kết thấm 1 hướng của TERZAGHI 11
II.1. Các giả thiết của Terzaghi 11
II.2. Lập phương trình vi phân cố kết thấm 12
II.3. Điều kiện biên bài toán 13
II.4. Giải phương trình vi phân cố kết thấm 14
II.5. Các trường hợp chú ý 14
CHƯƠNG II 15
CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 15
I. Phương pháp gia tải trước 15
I.1. Nguyên lý chất tải trước 16
I.2. Các bước gia tải trước 17
I.3. Ưu nhược điểm của phương pháp gia tải trước 18
I.4. Ứng dụng của phương pháp gia tải trước tại Việt Nam 19
II. Phương pháp cố kết chân không 19
II.1. Khái niệm phương pháp gia tải trước bằng hút chân không 19
II.2. Tiến hành phương pháp gia tải trước bằng chân không 20
II.3. Ứng dụng thực tế của phương pháp cố kết chân không trong các công trình XD hiện nay 28
II.3. Ứng dụng thực tế của phương pháp cố kết chân không trong các công trình XD hiện nay 29
III. Ứng dụng của việc sử dụng bấc thấm trong phương pháp gia tải trước và hút chân không 31
III.1. Khái niệm 31
III.2. Phương pháp thi công bấc thấm 33
III.3. Ứng dụng của bấc thấm trong phương pháp gia tải trước 34
III.4. Ứng dụng của việc sử dụng bước thấm trong phương pháp hút chân không 36
CHƯƠNG III 37
MÔ PHỎNG BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 37
I. Mô phỏng bài toán 37
I.1 Mô hình hình học của bài toán 37
I.2 Tính chất cơ lý của lớp đất 38
I.3. Phân tích kết quả 39
I.3.1. Kết quả phương pháp gia tải trước không có bấc thấm 39
I.3.2. Kết quả biểu đồ quan hệ độ lún theo thời gian 41
I.3.3. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 41
I.4. Kết quả phương pháp gia tải trước có bấc thấm 42
I.4.1. Kết quả biểu đồ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian 42
I.4.2. Kết quả biểu đồ độ lún theo thời gian t 44
I.4.3. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 44
I.5. Kết quả phương pháp hút chân không 45
I.5.1. Kết quả biểu đồ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian 45
I.5.2. Kết quả biểu đồ độ lún theo thời gian t 46
I.5.4. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 47
I.6. Kết quả phương pháp kết hợp gia tải trước và hút chân không có bấc thấm 48
I.6.1. Kết quả biểu đồ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian : 48
I.6.2. Kết quả biểu đồ độ lún theo thời gian t 50
I.6.3. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 50
II. Đánh giá và kết luận 51
II.1. Biểu đồ tổng hợp quan hệ U ~T của 4 bài toán 51
II.2. Biểu đồ tổng hợp quan hệ độ lún theo thời gian của 4 bài toán 53
II.3.Kết luận chung 53
CHƯƠNG IV 55
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55
I. Kết luận 55
II. Kiến nghị 55


LInk download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement