Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#767761 Tải Miễn phí Báo cáo Khoa học Nghiên cứu sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước trên 4 hệ thống kênh chính tại Thành phố Hồ Chí Minh


TÓM TẨT: Ô nhiễm nguồn nước mặt là một trong những vấn đề môi trường quan trọng của TP. Hồ Chỉ Minh. Hiện nay để đảnh giả chất lượng nguồn nước mặt người ta thường sử dụng phương pháp đảnh giả qua các chỉ tiêu lý hoá của nước. Phương pháp này thể hiện một sổ nhược điểm như: Là phương pháp giản tiếp chi cỏ thể phản ảnh tình trạng thủy vực ngay tại thời điểm lẩy mẫu, khó có thể dự báo chỉnh xác về các tác động lâu dài của chủng đen khu hệ sinh vật nước. Trải lại, phương pháp quan trắc sinh học khắc phục được một số hạn chế của phương pháp trên như cung cap các dẫn liệu về thời gian, tiện lợi trong sử dụng và cho kết quả nhanh, trực tiếp về ảnh hưởng của hiện trạng ô nhiễm đến sự phát triển của hệ thống thủy sinh vật. Trong nghiên cứu này chủng tui khảo sát thành phần động vật không xương sổng (ĐVKXS) cỡ lớn của 4 hệ thống kênh chỉnh của TP. Hồ Chỉ Minh nhằm bước đầu góp phần xây dựng hệ thong chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng nước mặt trên TP. Hồ Chỉ Minh. Ket quả nghiên cứu đã phát hiện được 28 họ ĐVKXS cỡ lớn. Dùng ĐVKXS cỡ lớn đảnh giá chất lượng nước của 4 hệ thống kênh cho thay nước kênh bị ô nhiễm từ mức độ trung bình đến rất bẩn. Ket quả này phù hợp với việc đánh giá chất lượng nước mặt thông qua các chỉ tiêu lý hoá.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thành Phố Hồ Chí Minh là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn của cả nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của quá trình công nghiệp hoá và dân số, nhiều vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường đang nẩy sinh làm ảnh huởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Một ừong những vấn đề bức xúc lôi cuốn sự quan tâm của các nhà quản lý và nhân dân thành phố là ô nhiễm nguồn nước. Hiện nay thành phố chưa có hệ thống xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn. Nước thải từ sinh hoạt và sản xuất được đổ ra hệ thống thoát nước chung và xả thẳng ra các hệ thống sông rạch mà không qua khâu xử lý hay xử lý chưa đầy đủ. Nguồn nước mặt từ các hệ thống kênh rạch đang bị ô nhiễm ừầm trọng, đòi hỏi phải có những biện pháp khắc phục nhanh chóng.
Trong công tác quản lý môi trường, hiện nay việc đánh giá chất lượng nước thông qua phương pháp phân tích các chỉ tiêu lý hóa đang được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên phương pháp này có một số hạn chế. Đây là phương pháp gián tiếp chỉ có thể phản ánh tình trạng thủy vực ngay tại thời điểm lấy mẫu, khó có thể dự báo chính xác về các tác động lâu dài của chúng đến khu hệ sinh vật nước. Bên cạnh đó, việc quan ừắc phải được thực hiện liên tục với tần xuất lớn gây nhiều tốn kém. Trái lại, phương pháp quan trắc sinh học khắc phục được một số hạn chế của phương pháp trên như cung cấp các dẫn liệu về thời gian, tiện lợi ừong sử dụng và cho kết quả nhanh, trực tiếp về ảnh hưởng của hiện ừạng ô nhiễm đến sự phát triển của hệ thống thủy sinh vật.
Việc sử dụng phương pháp sinh học trong đánh giá chất lượng nước ngày nay đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm và áp dụng. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc nghiên cứu và ứng dụng các chỉ thị sinh học còn rất hạn chế (Phạm Văn Miên & ctv, 1998; Lê Thu Hà, 2002...). Hiện nay chưa có những tiêu chuẩn sinh học cụ thể hay các chỉ số sinh học đánh giá chất lượng nguồn nước mặt. cần có những nghiên cứu trên nhiều khu vực để xây dựng một hệ thống chỉ số sinh học dùng để đánh giá chất lượng nước phù hợp cho tùng vùng.
Đề tài:" Sử dụng động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nguồn nước mặt ừên bốn hệ thống kênh và sông chính tại Tp.Hồ Chí Minh nhằm vào các mục tiêu:
- Thông qua việc xác định ĐVKSX cỡ lớn và phân tích một số chỉ tiêu ô nhiễm hoá lý của nước trên 4 hệ thống kênh chính để đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nước đến sự phát triển của ĐVKXS cỡ lớn.
- Sử dụng ĐVKXS cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị để đánh giá chất lượng môi trường nước, so sánh với phương pháp đánh giá qua các chỉ tiêu hóa lý.
- Góp phần đa dạng hóa các phương pháp đánh giá ô nhiễm nguồn nước mặt, giúp cho công tác quàn lý ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước.


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement