Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tremaine
#762359 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MỘT SỐ DỰ ĐOÁN VỀ MẶT ĐỊNH TÍNH ĐỐI VỚI LƯU VỰC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG THÔNG QUA VIỆC TÌM HIỂU KHẢ NĂNG CHỊU TẢI VÀ KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA LƯU VỰC SÔNG
TIỂU LUẬN
MÔI TRƯỜNG HỌC CƠ BẢN
22
MỤC LỤC
NỘI DUNG .................................................................................................................3
1. Bước đầu tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông3
1.1.
Khả năng chịu tải (Carrying capacity)..........................................................3
1.2.
Khả năng tự làm sạch ...................................................................................6
1.2.1.
Khái niệm khả năng tự làm sạch (Self purification) .............................6
1.2.2.
Khả năng tự phục hồi ( Recovery ability) .............................................9
2. Khái quát về điều kiện tự nhiên và hiện trạng lưu vực sông Vàm Cỏ Đông .........
............................................................................................................................12
2.1.
Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông ........................................12
2.1.1.
Vị trí địa lí ...........................................................................................12
2.1.2.
Loại hình khí hậu ảnh hưởng đến sông Vàm Cỏ Đông.......................12
2.1.3.
Diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông .................................14
2.2.
Sơ lược hiện trạng lưu vực sông Vàm Cỏ Đông qua một vài thông số ......15
2.3.
Một số vấn đề ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ Đông .......................................24
3. Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông Vàm Cỏ Đông.............27
3.1.
Các nguyên tắc chung để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn
nước
....................................................................................................................27
Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông Vàm Cỏ Đông ....................28
KẾT LUẬN ...............................................................................................................35
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH .............................................................................................36
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................37
1. Bước đầu tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông. 1.1. Khả năng chịu tải (Carrying capacity). Khái niệm khả năng chịu tải. Cụm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement