Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sammy170383
#762058 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển mạch trong hệ thống viễn thông
Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển mạch trong hệ thống viễn thông
2
MỤC LỤC
Chương 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH
1.1. Tổng quan kỹ thuật chuyển mạch ........................................................................6
1.1.1. Giới thiệu về chuyển mạch................................................................................6
1.1.2. Quá trình phát triển của kỹ thuật chuyển mạch.................................................6
1.2. Một số khái niệm và lý thuyết cơ bản ..................................................................9
1.2.1. Chuyển mạch và hệ thống chuyển mạch...........................................................9
1.2.2. Phân loại chuyển mạch......................................................................................9
1.2.3. Kỹ thuật lưu lượng TE ......................................................................................9
1.2.4.Báo hiệu trong mạng viễn thông ......................................................................10
1.2.5. Mạng tích hợp dịch vụ số băng rộng B-ISDN ................................................11
1.2.6. Chuyển mạch mềm và hướng tiếp cận máy chủ cuộc gọi CS. .......................11
1.2.7. Hướng tiếp cận phân hệ đa phương tiện IP (IMS) .........................................11
Chương 2: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH KÊNH
2.1. Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch kênh ....................................................................12
2.1.1. Kỹ thuật điều chế xung mã PCM ...................................................................12
2.1.1.1. Lấy mẫu tín hiệu ..........................................................................................13
2.1.1.2. Lượng tử hoá ................................................................................................14
2.1.1.3. Mã hóa..........................................................................................................15
2.1.2. Cấu trúc khung tín hiệu PCM .......................................................................16
2.1.2.1. Cấu trúc khung và đa khung PCM 24 ..........................................................16
2.1.2.2. Cấu trúc khung và đa khung PCM 30 ..........................................................17
2.1.3. Trao đổi khe thời gian nội TSI .......................................................................19
2.2. Kiến trúc trường chuyển mạch kênh .................................................................20
2.2.1. Trường chuyển mạch không gian số ..............................................................21
2.2.1.1. Khối ma trận chuyển mạch ........................................................................21
2.2.1.2. Khối điều khiển khu vực .............................................................................22
2.2.2. Trường chuyển mạch thời gian số ..................................................................24
1.1. TỔNG QUAN KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH. 1.1.1. Giới thiệu về chuyển mạch. Viễn thông là một phần của khái niệm thông tin – một dạng thức chuyển giao thông tin. Mạn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement