Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By katchan_virgo_3219
#761514 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: HE THONG DIEU KHIEN THIET BI DIEN TU XA VA TU DONG QUAY SO BAO DONG THONG QUA MANG DIEN THOAI
LÔØI CAÛM TAÏ
Trong suoát khoùa hoïc (1995-2000) taïi
Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP.HCM,vôùi söï giuùp ñôõ cuûa quùi thaày coâ vaø giaùo vieân höôùng daãn veà moïi maët töø nhieàu phía vaø nhaát laø trong thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi, neân ñeà taøi ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian qui ñònh. Em xin chaân thaønh caûm taï ñeán :
Boä moân Ñieän – Ñieän töû cuøng taát caû
quùi thaày coâ trong khoa Ñieän ñaõ giaûng daïy nhöõng kieán thöùc chuyeân moân laøm cô sôû ñeå thöïc hieän toát luaän vaên toát nghieäp vaø ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em hoaøn taát khoùa hoïc.
Ñaët bieät, TS. Traàn Thu Haø – giaùo vieân
höôùng daãn ñeà taøi ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ vaø cho em nhöõng lôøi chæ daïy quùi baùu, giuùp em ñònh höôùng toát trong khi thöïc hieän luaän vaên.
Taát caû baïn beø ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoäng
vieân trong suoát quaù trình laøm luaän vaên toát nghieäp.
TP.HCM _ Thaùng 3 naêm 2000

Sinh vieân thöïc hieän
Trong thoi dai ngay nay, he thong thong tin lien lac la mot trong nhung van de quan trong cua loai nguoi. Nhat la nhung ung dung cua ky thuat thong tin lien lac
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement