Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tonmackim
#761466 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Do va on dinh nhiet do
Lêi më ®Çu:
Ngµy nay, khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn rÊt nhanh ®Æc biÖt lµ ®iÖn tö. G¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña ®iªn tö lµ sù ph¸t triÓn cña c¸c vi xö lý, vi ®iÒu khiÓn. §ã lµ sù ra ®êi cña c¸c vi xñ lý ®a n¨ng nh­ Pentium, Celerong…. Vµ trong vi ®iÒu khiÓn còng cã b­íc nh¶y vät ®ùoc ®¸nh dÊu b»ng sù ra ®êi cña c¸c vi ®iÒu khiÓn nh­ PIC, AVR, PsoC, FPGA….C¸c vi ®iÒu khiÓn, vi xö lý nµy ngµy cµng ®­îc øng dông rÊt réng r·i vµ phæ biÕn. §Æc biÖt c¸c vi xö lý , vi ®iÒu khiÓn cã thÓ lµm ®­îc nhiÒu viÖc v« cïng phøc t¹p.§èi víi mét sinh viªn ®iÖn tö sù hiÓu biÕt vÒ cÊu tróc vµ øng dông cña vi ®iÒu khiÓn vµ vi xö lý lµ v« cïng cÇn thiÕt. B­íc ®Çu t×m hiÓu chóng en chän vi ®iÒu khiÓn 8051, mét hä vi ®iÒu khiÓn ®­îc øng dông kh¸ réng r·i trªn thÞ tr­êng.
Giíi thiÖu vÒ ®Ò tµi:
§Ó nghiªn cøu vi ®iÒu khiÓn 8051 chóng em chän ®Ò tµi “ §o nhiÖt
®é vµ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é” §©y lµ mét ®Ò tµi kh«ng míi nh­ng ®Ò tµi nµy gióp em cã thÓ hiÓu thªm vÒ cÊu tróc bªn trong, c¸ch ho¹t ®éng vµ c¸ch lËp tr×nh cho vi xö lý. Trong ®Ò tµi nµy, chóng em míi chØ giÈi quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau:_ d¶i nhiÖt ®é ®o ®­îc tõ 0
0
C – 99
0
C
_ æn ®Þnh nhiÖt ®é chØ d­íi d¹ng m« pháng:
+ Khi nhiÖt ®é t¨ng qu¸ mét ng­ìng ( do m×nh ®Æt) th× qu¹t quay
lµm g¶im nhiÖt ®ä
+ Khi nhiÖt ®é thÊp h¬n mét ng­ìng( do m×nh ®Æt) th× ®Ìn s¸ng
lµm t¨ng nhiÖt ®é
+ Sö dông ng«n ng÷ lËp tr×nh Assembly
De nghien cuu vi dieu khien 8051 chung em chon de tai “ Do nhiet do va dieu chinh nhiet do” Day la mot de tai khong moi nhung de tai nay giup em co the hieu the
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement