Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By randymjnh
#761445 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển thang máy nhà 5 tầng dung PLC – S7 – 300.
§å ¸n m«n häc
GVHD: NguyÔn §øc Hç
Sinh viªn: Vò ThÞ Loan
Líp: §L­ KT§ 1B2
Ch­¬ng I
Giíi thiÖu chung thang m¸y
1.1 vai trß cña thang m¸y
Thang m¸y lµ thiÕt bÞ vËn t¶i dïng ®Ó chë hµng vµ chë ng­êi theo
ph­¬ng th¼ng ®øng. Nã lµ mét lo¹i h×nh m¸y n©ng chuyÓn ®­îc sö dông trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nh­ trong ngµnh khai th¸c hÇm má, trong ngµnh x©y dùng, luyÖn kim, c«ng nghiÖp nhÑ ... Nã ®· thay thÕ cho søc lùc cña con ng­êi vµ ®em l¹i n¨ng suÊt lao ®éng cao. Trong sinh ho¹t d©n dông, thang m¸y còng ®­îc sö dông réng r·i ë c¸c nhµ lµm viÖc cao tÇng, c¬ quan, kh¸ch s¹n ... Thang m¸y ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng trong c¹nh tranh x©y dùng vµ chiÕm mét chi phÝ t­¬ng ®èi lín. Trong c¸c hÖ thèng dÞch vô, b¸n hµng viÖc cã mét thang m¸y tèt, ®Ñp, tiÖn lîi ®Ó phôc vô còng lµ mét yÕu tè thu hót kh¸ch hµng .1.2
ph©n lo¹i thang m¸y
Tuú thuéc vµo c¸c chøc n¨ng, thang m¸y cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c nhãm sau:
1.2.1 Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng :a. Thang m¸y chë ng­êi :
­ Thang m¸y chë ng­êi trong c¸c nhµ cao tÇng : Cã tèc ®é chËm hoÆc
trung b×nh, ®ßi hái vËn hµnh ªm, yªu cÇu an toµn cao vµ cã tÝnh mü thuËt.
­ Thang m¸y dïng trong c¸c bÖnh viÖn: §¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn, tèi ­u
vÒ tèc ®é di chuyÓn vµ cã tÝnh ­u tiªn ®¸p øng ®óng c¸c yªu cÇu cña bÖnh viÖn.
­ Thang m¸y dïng trong c¸c hÇm má, xÝ nghiÖp: §¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu
kiÖn lµm viÖc nÆng nÒ trong c«ng nghiÖp nh­ t¸c ®éng m«i tr­êng vÒ ®é Èm, nhiÖt ®é, thêi gian lµm viÖc, ¨n mßn ...
b. Thang m¸y chë hµng :
§­îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp, ngoµi ra nã cßn ®­îc dïng trong
nhµ ¨n, th­ viÖn ... Lo¹i nµy cã ®ßi hái cao vÒ viÖc dõng chÝnh x¸c buång thang ®Ó ®¶m b¶o hµng ho¸ lªn xuèng dÔ dµng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.
1.2.2 Ph©n lo¹i theo tèc ®é di chuyÓn:
­ Thang m¸y tèc ®é chËm v = 0,5 m/s : HÖ truyÒn ®éng buång thang
th­êng sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc hoÆc d©y quÊn, yªu cÇu vÒ dõng chÝnh x¸c kh«ng cao.
Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường sự tăng trưởng về kinh tế, sự ổn định về chính trị xã hội gắn liền với sự phát triển của các chung cư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement