Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vannho2610
#761423 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển trạm phân loại sản phẩm dùng điện -khí và plc s7 300
§å ¸n häc phÇn 3
2
GVHD: Th.s NguyÔn §øc Hç
Sinh viªn: §inh ThÞ Phin
Líp: §L­ KT§ 1A
Tác động theo cách hướng dẫn cụ thể ..............................................................30
3­3: HÖ thèng ®iÒu khiÓn PLC.............................................................................32
3­3­1: CÊu tróc phÇn cøng cña PLC. .................................................................333­3­2: CÊu trúc phần cứng của PLC S7­300 .....................................................343­3­3: Các module PLC S7­300..........................................................................353­3­4: Vòng quét chương trình: .........................................................................393­3­5: Ngôn ngữ lập trình ..................................................................................40
Ch­¬ng 4: tÝnh chän m« h×nh tr¹m ph©n lo¹i s¶n phÈm.....................................41
4­1: M« h×nh...........................................................................................................414­2: TÝnh chän ®éng c¬ b¨ng t¶i ...........................................................................42
4­2­1: TÝnh chän ®éng c¬ b¨ng t¶i truyÒn ®éng chÝnh (b¨ng t¶i n»m ngang)424­2­2: TÝnh chän ®éng c¬ b¨ng t¶i truyÒn ®éng phô.......................................43
4­3: TÝnh chän c¶m biÕn .......................................................................................44
4­3­1: Kh¸i qu¸t c¶m biÕn quang ®iÖn tö l«gic mê:.........................................454­3­2: Nguyªn lý c¶m biÕn : ...............................................................................454­3­3: Bé so s¸nh mµu vµ c¸c dông cô ®o mµu ®óng ......................................464­3­4: C¸c thuËt to¸n c¶m nhËn mµu .................................................................464­3­5: §Æc ®iÓm cña bé c¶m biÕn : ................................................................47
4­4: TÝnh chän van ®¶o chiÒu ..............................................................................474­5: X©y dùng m¹ch ®iÖn­ khÝ nÐn ....................................................................48
4­5­1:S¬ ®å m¹ch khÝ nÐn víi mét xi lanh........................................................484­5­2:S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn víi mét xi lanh ........................................49
4­6: Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn PLC ......................................................................49
4­6­1: kÕt nèi phÇn cøng....................................................................................494­6­2:G¸n ®Þa chØ .............................................................................................504­6­3: ViÕt ch­¬ng tr×nh....................................................................................50
4­7: Bµi tËp øng dông .............................................................................................50
PhÇn 3: KÕt luËn .....................................................................................................52
3.1 KÕt luËn: ..........................................................................................................523.2 KiÕn nghÞ.........................................................................................................53
Tµi liÖu tham kh¶o ...................................................................................................54
Sự phát triển của khoa học-công nghệ đã làm cho hệ thống điều khiển trong công nghiệp và đời sống phát triển.Do đó đã nâng cao năng suất lao động và hạn chế sức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement