Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Maynor
#761397 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ xử lý cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị dữ liệu ra màn LCD,có giao tiếp với máy tính qua cổng RS232.
Trang 2
MôC LôC
Lêi cam ®oan...............................................................................................................1Môc lôc ........................................................................................................................2Danh môc h×nh vÏ .......................................................................................................4Danh môc b¶ng ............................................................................................................6A:PhÇn më ®Çu ..........................................................................................................71. §Æt vÊn ®Ò ............................................................................................................72. Giíi thiÖu ®Ò tµi.....................................................................................................73. Môc ®Ých nghiªn cøa cña ®Ò tµi:..........................................................................8B: Néi dung..................................................................................................................9Ch­¬ng I : Tæng quan vÒ hÖ thèng c©n ®iÖn tö . ....................................................9
1.1.

thèng
c©n

dông
Loadcell

øng
dông........................................................9
1.2. S¬ l­îc c¸c ph­¬ng ph¸p vµ c¶m biÕn ®­îc dïng trong viÖc ®o khèi l­îng........111.2.1 Nguyªn lý ®o khèi l­îng...................................................................................111.2.2. C¸c ph­¬ng ph¸p ®o khèi l­îng. .......................................................................111.3. Giíi thiÖu chung vÒ loadcell.............................................................................151.3.1 CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng. ......................................................................151.4. VÝ dô vÒ hÖ thèng øng dông c©n ®iÖn tö: HÖ thèng c©n xe........................211.4.1. S¬ ®å khèi hÖ thèng. ......................................................................................211.4.2. CÇu c©n. ........................................................................................................221.4.3. C¸ch bè trÝ Loadcell vµ tr¹m nèi d©y.............................................................231.4.4. ThiÕt bÞ chØ thÞ khèi l­îng. ...........................................................................241.4.5. Qu¶n lý tr¹m c©n dïng m¸y tÝnh.....................................................................25Ch­¬ng II: Kh¶o s¸t vi ®iÒu khiÓn 8051, ADC 0809 ,LCD vµ c¸c m¹ch khuÕch ®¹i
...................................................................................................................................26
2.1 Kh¶o sÊt vi ®iÒu khiÓn 8051.. ..........................................................................262.1.1. CÊu tróc cña 8051...........................................................................................262.1.2 C¸c chÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ cña 8051 vµ tËp lÖch cña 8051 .......................312.1.3 . C¸c thanh ghi...................................................................................................312.1.4. Bé Timer/ Counter vµ C¸c ng¾t cña 8051. ....................................................322.2. Kh¶o s¸t bé chuyÓn ®æi ADC. .........................................................................422.2.1 C¸c ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi. .........................................................................422.2.2 Giíi thiÖu ADC 0809........................................................................................432.3. Kh¶o s¸t LCD......................................................................................................472.4 Kh¶o s¸t m¹ch khuÕch ®¹i...................................................................................502.4.1 Bé khuÕch ®¹i kh«ng ®¶o : ............................................................................512.4.2 Bé khuÕch ®¶o : ..............................................................................................51
Ngày nay với sự phát triển của công nghiệp vi điện tử, kỹ thuật số các hệ thống điều khiển dần dần được tự động hóa. Với những kỹ thuật tiên tiến của vi xử lí,
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online