Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hess_cross
#761387 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đông hồ cảm biến

S¬ ®å khèiC¸c ch©n cña Vi §iÒu khiÓn 89S52

Khèi c¶m biÕn
: gåm cã LED ph¸t, LED thu, 1 bé khuyÕch ®¹i so s¸nh ë ®©y chóng em dïng
LM324 , c¶m biÕn sö dông LED ph¸t, LED thu ho¹t ®éng ko æn ®Þnh, chóng em ®ang ®Þnh chuyÓn sang dïng Laser

Vi
§iÒu
KhiÓn
89S52
C¶m BiÕn
Nót BÊm
Khèi hiÓn thÞ
Hoạt động . + Lúc đầu ánh sáng từ LED phát đến LED thu chưa bị che khối cảm biến đưa ra tín hiệu có mức logic 1 vào Vi điều khiển 89S52 đồng hồ chưa hoạt độ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement