Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By toimainhoanh_bietlamsaoquen
#761365 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lượng nhà máy xi măng.
2.3.2. C¸c bé c¶m biÕn .........................................................................................39
2.3.3. §éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé xoay chiÒu ba pha.....................................48
2.3.4. C¸c bé biÕn ®æi DAC, ADC. ....................................................................50
2.3.5. §Çu c©n......................................................................................................53
2.3.6. Bé lËp tr×nh PLC ®iÒu khiÓn hÖ thèng c©n b¨ng ®Þnh l­îng. .............54
Ch­¬ng 3. Giíi thiÖu hÖ thèng dcs t¹i nhµ m¸y xi m¨ng ..........................................55
3.1. CÊu tróc ®iÒu khiÓn ®iÓn h×nh cña hÖ thèng tù ®éng ho¸ ..........................55
3.1.1. §iÒu khiÓn tËp trung .................................................................................55
3.1.2. §iÒu khiÓn ph©n quyÒn ...........................................................................56
3.1.3. §iÒu khiÓn ph©n t¸n..................................................................................57
3.2. Giíi thiÖu hÖ thèng DCS...................................................................................59
3.2.1. §Þnh nghÜa DCS:.......................................................................................59
3.2.2. Tæng quan vÒ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n t¸n DCS.........................60
3.3. HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n t¸n cña h·ng ABB ..............................................64
3.3.1. Tæ chøc cña hÖ thèng DCS cña h·ng ABB ...............................................64
3.3.2. CÊu h×nh phÇn cøng .................................................................................66
3.3.3. C¸c bé ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh.....................................................................67
3.3.4. C¸c modul vµo/ra ®iÓn h×nh ....................................................................74
3.3.5. Th«ng tin liªn l¹c .........................................................................................76
Ch­¬ng 4. Ph©n tÝch thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn cho hÖ thèng c©n b¨ng ®Þnh
l­îng ..............................................................................................................................83
4.1. §Æc ®iÓm. ........................................................................................................83
4.2. CÊu tróc phÇn cøng...........................................................................................84
4.2.1. Bé xö lý trung t©m CPU. ...........................................................................86
4.2.2. Bé nhí vµ c¸c bé phËn kh¸c. .......................................................................86
4.2.3. Khèi vµo ra. ................................................................................................87
4.2.4. ThiÕt bÞ lËp tr×nh. ....................................................................................88
4.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ..........................................................................................88
4.4. Giíi thiÖu vÒ thiÕt bÞ kh¶ tr×nh S7 ­ 300........................................................89
4.4.1 CÊu h×nh cøng. ...........................................................................................89
Đối với một quốc gia nói chung và nước ta nói riêng thì những ngành đóng vai trò then chốt của nền kinh tế là: Điện, than, dầu khí... và ngành công nghiệp xi mă
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement