Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By greenagervn
#761333 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khảo sát và thiết kế bộ biến đổi tần số nguồn áp để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha Rotor lồng sóc công suất 0.75 Kw.
§å ¸n häc phÇn III
2
ThiÕt kÕ biÕn tÇn
Sinh viªn:
Vò ThÕ Dòng
Líp: §L ­ KT§ 1A
Tµi liÖu tham kh¶o.....................................................................................................51
PhÇn më ®Çu
­­­­˜š{›™­­­­
So víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ®énh c¬ hiÖn dïng trong c«ng nghiÖp th× ®éng c¬
kh«ng ®ång bé ba pha ®­îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp. Do ®éng c¬
kh«ng ®ång bé cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o vËn hµnh an toµn, sö dông
trùc tiÕp tõ l­íi ®iÖn ba pha.
Trong c¸c lo¹i ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, th× ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
Rotor lång sãc lµ chiÕm ­u thÕ, ch¼ng h¹n trong c¸c nhµ m¸y xi m¨ng th×
chóng ®­îc dïng cho c¸c m¸y: m¸y nghiÒn, m¸ykhuÊy, b¨ng t¶i. Trong x­ëng c¸n
luyÖn ®­îc sö dông cho c¸c b¨ng l¨n vËn t¶i cã truyÒn ®éng ®¬n vµ truyÒn
®éng nhãm.
Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha nã cßn cã
nh÷nh nh­îc ®iÓm sau: M«men tíi h¹n vµ m«men khëi ®éng gi¶m khi ®iÖn ¸p
l­íi ®iÖn gi¶m, dÔ ph¸t sinh t×nh tr¹ng nãng qu¸ møc ®èi víi Stator nhÊt lµ khi
®iÖn ¸p l­íi t¨ng vµ ®èi víi Rotor khi ®iÖn ¸p l­íi gi¶m, khe hë kh«ng khÝ nhá
còng phÇn nµo lµm gi¶m bít ®é tin cËy cña chóng.
Trong thêi gian gÇn ®©y do nÒn c«ng nghiÖp chÕ t¹o b¸n dÉn c«ng suÊt vµ
kü thuËt ®iÖn tö, tin häc nªn c¸c ®Æc ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ®·
®­îc khai th¸c triÖt ®Ó, nã ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸c bé biÕn tÇn b¸n dÉn vµ
®ang ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Do ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c hÖ truyÒn
®éng mét chiÒu nhÊt lµ ë vïng c«ng suÊt truyÒn lín vµ tèc ®é lµm viÖc cao.
HiÖn nay trong c«ng nghiÖp th­êng sö dông c¸c bé truyÒn ®éng ®iÒu chØnh
tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé sau:
+ §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬ dïng bé biÕn ®æi dïng Tiristor
+ §iÒu chØnh ®iÖn trë Rotor b»ng bé biÕn ®æi xung Tiristor
+ §iÒu chØnh c«ng suÊt tr­ît
Trong các loại động cơ không đồng bộ, thì động cơ không đồng bộ ba pha . Rotor lồng sóc là chiếm ưu thế, chẳng hạn trong các nhà máy xi măng thì chúng được dùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement