Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lehongtrinh2001
#761194 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị
D2-3-DSTG

Danh s¸ch c¸n bé khoa häc chÝnh tham gia thùc hiÖn
®Ò tµi
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13/2004/Q§-BKHCN ngµy 25/5/2004
cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)
1. Tªn §Ò tµi: “Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ trong ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý hÖ thèng giao th«ng ®« thÞ”
M· sè: KC.03.21
2. Thuéc Ch¬ng tr×nh (nÕu cã): KC.03
3. Thêi gian thùc hiÖn: 01/2004 – 12/2005

4. C¬ quan chñ tr×: Trêng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i
5. Bé chñ qu¶n: Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o
6. Danh s¸ch t¸c gi¶:
TT
Häc hµm, häc vÞ, hä vµ tªn

C¬ quan c«ng t¸c
Ch÷ ký
1
PGS.Ts.
Lª Hïng L©n
Trêng §¹i häc GTVT

2
T
h.S. NguyÔn Trung Dòng
Trêng §¹i häc GTVT

3
TS. NguyÔn Thanh H¶i
Trêng §¹i häc GTVT

4
Th.S. NguyÔn §øc Kiªn
Trêng §¹i häc GTVT

5
KS. §Æng Quang Th¹ch
Trêng §¹i häc GTVT

6
Th.S. NguyÔn V¨n TiÒm
Trêng §¹i häc GTVT

7
Th.S Lª ThÞ TuyÕt Nhung
Trêng §¹i häc GTVT

8
KS. L¹i M¹nh Dòng
Trêng §¹i häc GTVT

9
KS. NguyÔn V¨n B×nh
Trêng §¹i häc GTVT

10
ThS. NguyÔn Thanh Ch¬ng
Trêng §¹i häc GTVTThñ trëng c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi
(Hä, tªn, ch÷ ký vµ ®ãng dÊu)


K/T hiÖu trëng
Phã hiÖu trëng
PGS.TS. TrÇn TuÊn HiÖp

Vấn đề giao thông đô thị trong n- ớc hiện đang là vấn đề hết sức nhạy cảm và bức . xúc của xã hội. Để cải thiện đ - ợc môi tr - ờng giao thông có hai nhóm biện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement