Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gofried
#761191 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thông tin di động thế hệ 3
§å ¸n tèt nghiÖp Sv: sö lai
Mai Thanh D­¬ng
­ 2 ­
TACS
NMT
(900)
GSM(900)
GSM(1800)
GSM(1900)
IS-136(1900)
IS-95 CDMA
(J-STD-008)
(1900)
IS-136
TDMA(800)
IS-95 CDMA
(800)
IDEN(800)
AMPS
SMR
GPRS
GPRS
EDGE
Cdma2000
1x
W-CDMA
Cdma2000
Nx
h1.1: Tæng kÕt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña th«ng tin di ®éng tõ thÕ hÖ 1 ®Õn thÕ
hÖ 3
I.1.1 Lé tr×nh ph¸t triÓn tõ hÖ thèng IS­95 thÕ hÖ 2 ®Õn cdma2000 thÕ hÖ 3.
M¹ng IS­95 (cdmaOne) kh«ng ph¶i lµ m¹ng ®Çu tiªn trªn thÕ giíi cung cÊp truy
nhËp sè liÖu nh­ng ®©y l¹i lµ m¹ng ®­îc thiÕt kÕ duy nhÊt ®Ó truyÒn sè liÖu. Chóng xö lý truyÒn dÉn sè liÖu vµ tiÕng theo c¸ch rÊt gièng nhau. Kh¶ n¨ng truyÒn dÉn tèc ®é thay ®æi cã s½n ë trong cdmaOne cho phÐp quyÕt ®Þnh l­îng th«ng tin cÇn ph¸t, v× thÕ cho phÐp chØ sö dông tiÒm n¨ng m¹ng theo nhu cÇu. V× c¸c hÖ thèng cdmaOne sö dông truyÒn tiÕng ®ãng gãi trªn ®­êng trôc ( vÝ dô tõ BTS ®Õn MSC) nªn kh¶ n¨ng truyÒn dÉn sè liÖu gãi ®· cã s½n trong c¸c thiÕt bÞ. C«ng nghÖ truyÒn dÉn sè liÖu gãi cña cdmaOne sö dông ng¨n xÕp giao thøc sè liÖu gãi tæ ong (CDPD : Cellular Digital Packet Data) phï hîp víi giao thøc TCP/IP.
Bæ sung truyÒn sè liÖu vµo m¹ng cdma 2000 sÏ cho phÐp nhµ khai th¸c m¹ng
tiÕp tôc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn, c¸c ph­¬ng tiÖn v« tuyÕn, c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c m¸y cÇm tay s½n cã chØ cÇn ph¶i n©ng cÊp phÇn mÒm cho chøc n¨ng t­¬ng
I.1 Lịch sử phát triển của mạng thông tin di động.. Khi con người có hệ thống thông tin cố định thông qua các máy để bàn, họ mong ước có một hệ thống di động để
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement