Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuonggio_langcam
#761188 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: ỨNG DụNG KIT 8051 DùNG Để CHUYểN ĐổI A/D & D/A
MôC LôC
PHÇN DÉN NHËPPHÇN I : GIíI THIÖU TæNG QU¸T
Ch­¬ng I: BiÕn ®æi t­¬ng tù sè vµ sè t­¬ng tù
Trang 1
A. BiÕn ®æi t­¬ng tù sè
1
I – Tæng qu¸t
1
II – C¸c kü thuËt AD
4
III – Giao tiÕp phÇn mÒm
11
IV – Giao tiÕp phÇn cøng
11
B. BiÕn ®æi sè t­¬ng tù
12
I – Tæng qu¸t
12
II – Giao tiÕp víi vi xö lý
13
Ch­¬ng II : Giao tiÕp ngo¹i vi 8255 A
14
I – Tæng qu¸t
14
II – M« t¶ chi tiÕt
15
III – ChÕ ®é ho¹t ®éng
17
Ch­¬ng III: Tæng quan vÒ hä vi ®iÒu khiÓn MCS­51
24
I – CÊu tróc 8051
24
II – S¬ l­îc vÒ c¸c ch©n
25
III – CÊu tróc cæng xuÊt nhËp
28
IV – Tæ chøc bé nhí
29
V – C¸c thanh ghi cã chøc n¨ng ®Æc biÖt
31
VI – Bé nhí ngoµi
36
VII – Ho¹t ®éng reset
41
Ch­¬ng IV: Tãm t¾t tËp lÖnh
43
I – Giíi thiÖu
43
II – C¸c mode ®Þnh vÞ
43
Ch­¬ng V: Giíi thiÖu vÒ KIT vi ®iÒu khiÓn 8051
53

Chøc n¨ng cña c¸c phÝm
53
II­
Giíi thiÖu cÊu tróc phÇn cøng kit vi ®iÒu khiÓn
55
PHÇN II: THIÕT KÕCh­¬ng I: ThiÕt kÕ phÇn cøng
60
I – M¹ch chuyÓn ®æi AD
60
II – M¹ch DA
62
Ch­¬ng II: ThiÕt kÕ phÇn mÒm
68
I – L­u ®å gi¶i thuËt ch­¬ng tr×nh
68
II – Ch­¬ng tr×nh
71
PHÇN III: PHô LôC
I – ĐặT VấN Đề:. Vào đầu những năm thập niên 60, kỹ thuật số đã đưa vào ứng dụng trong thực tế nhưng ở phạm vi nhỏ. Cho đến ngày hôm nay kỹ thuật số đã được ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement