Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kirkland
#760532 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: ỨNG DỤNG VI MẠCH SỐ LẬP TRÌNH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG
ng dụng vi mạch số lập trình
Trang 2
￿￿ ￿
SINH
VIÊN
THỰC
HIỆN:TRƯƠNG
PHƯỚC
TOÀN
￿

LỚP: 95
Ñ
￿ GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : TRAÀN VAÊN TROÏNG
￿
￿TP HỒ CHÍ MINH THÁNG3
￿￿BỘCOÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
IÁO DỤC&ĐÀO TẠO
￿ĐẠI HỌCQUỐC GIA T/P HCM Độc lập–Tự doạnh phúc￿TRƯỜNG ĐẠI HỌSƯ PHẠM KỸ THUẬT￿
P HCM
￿
KHOA ĐIỆN￿BỘ MÔN ĐIỆ
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP￿￿￿Họ và têninh viên:Trương Phước Toàn￿Lớp: 95KÑÑ￿Ngànhỹ thuật Điện–Điện tử￿￿ 1 .Tên đề tài:ỨNG DỤNG VI MẠCH SỐ LẬP
NH￿￿ 2 .Các số liệu ban đầu:￿…………………………………………………………………………………
Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành điện tử đã ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp. Trong lĩnh vực điều khiển, từ khi công nghệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement