Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dalyn
#760502 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế, thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU.Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in.
2
Ñeà taøi:
Thieát keá, thi coâng vaø vieát chöông trình ñieàu khieån maïch thöïc haønh cho
Z80 CPU vôùi caùc ñaëc ñieåm sau:
- Giao tieáp vôùi maùy tính qua ngoõ maùy in.- Giaû laäp ROM ñeå nhaän chöông trình töø maùy tính.- Coù khaû naêng chaïy töøng böôùc töø beân maùy tính.- Coù khaû naêng thoâng baùo traïng thaùi caùc thanh ghi veà beân maùy tính.- Coù khaû naêng ñieàu khieån moät soá coång xuaát nhaäp ñôn giaûn.- Thi coâng maïch, thöû maïch.- Vieát chöông trình vaø thöû chaïy theo töøng chöùc naêng.
–—
–— & –—
Thiết kế, thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU với các đặc điểm sau:. - Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in.. - Giả lập ROM để
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement