Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tueny_cc
#760445 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
: Ñoà AÙn Toát Nghieäp GVHD NGUYEÃN DÖ XÖÙNG
Trang 2
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ
THUAÄT
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP
NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân sinh vieân: HUYØNH COÂNG TRUYEÀN
Lôùp 97ÑKC3/7MSSV: 97202456
Khoùa 1997 – 2001
Ngaønh:
ÑIEÄN KHÍ HOÙA – CUNG CAÁP ÑIEÄN
I.
Ñaàu Ñeà Ñoà Aùn
TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ
ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG DUÏNG TRONG
COÂNG NGHIEÄP
II.Caùc Soá Lieäu Ban Ñaàu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Noäi Dung
1. Khái Quát Về Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha. 2. Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto.. 3. Điều Chỉnh Tốc Độ Độn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement