Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By little_joung_yohao_1996
#760441 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu Robot công nghiệp
2
Ch­¬ng I
Kh¸I niÖm chung vÒ Robot c«ng nghiÖp
I.
LÞch sö ph¸t triÓn:
Do nhu cÇu n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng ®ßi hái øng dông réng r·i c¸c ph­¬ng tiÖn tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt.Xu h­íng t¹o ra nh÷ng d©y chuyÒn vÒ thiÕt bÞ tù ®éng cã tÝnh linh ho¹t cao ®ang h×nh thµnh. C¸c thiÕt bÞ nµy ®ang thay thÕ dÇn c¸c m¸y tù ®éng “cøng” chØ ®¸p øng mét viÖc nhÊt ®Þnh trong lóc thÞ tr­êng lu«n lu«n ®ßi hái thay ®æi mÆt hµng vÒ chñng lo¹i, vÒ kÝch cì, vµ vÒ tÝnh n¨ng v.v…§iÒu nµy dÉn ®Õn nhu cÇu øng dông robot ®Ó t¹o ra c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt tù ®éng linh ho¹t.
ThuËt ng÷ Robot xuÊt hiÖn vµo n¨m 1920 trong mét t¸c phÈm v¨n
häc cña nhµ v¨n TiÖp Kh¾c cã tªn lµ Karel Capek.
ThuËt ng÷ inducstrial Robot (IR) xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë mü do c«ng ty
AMF (Americal Machine and Foundry Company) qu¶ng c¸o m« pháng mét thiÕt bÞ mang d¸ng dÊp vµ cã mét sè chøc n¨ng nh­ tay ng­êi ®­îc ®iÒu khiÓn tù ®éng thùc hiÖn mét sè thao t¸c ®Ó s¶n xuÊt thiÕt bÞ cã tªn gäi Versatran.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña IR ®­îc tãm t¾t nh­ sau:
­
Tõ nh÷ng n¨m 1950 ë Mü xuÊt hiÖn viÖn nghiªn cøu ®Çu tiªn.
­
Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1960 xuÊt hiÖn s¶n phÈm ®Çu tiªn cã tªn
gäi lµ Versatran cña c«ng ty AMF.
­
ë Anh ng­êi ta b¾t ®Çu nghiªn cøu vµ chÕ t¹o IR theo b¶n
quyÒn cña Mü tõ nh÷ng n¨m 1967.
­
Tõ nh÷ng n¨m1970 viÖc nghiªn cøu n©ng cao tÝnh n¨ng cña
robot ®· ®­îc chó ý nhiÒu h¬n vµ còng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ë c¸c n­íc §øc, ý, Ph¸p, Thôy §iÓn.
­
ë Ch©u ¸ cã NhËt B¶n b¾t ®Çu nghiªn cøu øng dông IR tõ
nh÷ng n¨m 1968.
Tõ nh÷ng n¨m 80, nhÊt lµ vµo nh÷ng n¨m 90, do ¸p dông réng r·i c¸c tiÕn bé kü thuËt vÒ vi sö lý vµ c«ng nghÖ th«ng tin, sè l­îng robot c«ng nghiÖp ®· gia t¨ng víi nhiÒu tÝnh n¨ng v­ît bËc. ChÝnh v× vËy mµ robot c«ng
Vào đầu thế kỷ trước, ý tưởng đầu tiên về Robot xuất hiện, thể hiện ước mơ cháy bang của con người là sáng tạo ra những người máy để thay thế mình trong công vi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement