Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khoadanh_mylove_791300
#760439 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cho hệ thống thông báo tự động dùng PLC tại đường ngang KM 7 +137 trên tuyến đường sắt thống nhất.
§å ¸n tèt nghiÖp

thiÕt kÕ hÖ thèng c¶nh b¸o §NT§ dïng PLC
SVTH : HOµNG M¹NH §øc

2
VËn t¶i ®­êng s¾t lµ mét trong nh÷ng ngµnh x­¬ng sèng cña nÒn
kinh tÕ quèc d©n. Nh­ng ®Ó cã thÓ ch¹y tµu mét c¸ch an toµn vµ n¨ng
lùc th«ng qua lín th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn vai trß cña th«ng tin tÝn
hiÖu. Th«ng tin tÝn hiÖu lµ 1 trong 4 ngµnh chñ qu¶n cña cña ®­êng
s¾t (®Çu m¸y toa xe, cÇu ®­êng, vËn chuyÓn, th«ng tin tÝn hiÖu). TÝn
hiÖu ®­êng s¾t cã 2 c«ng n¨ng chÝnh: T¨ng n¨ng lùc th«ng qua vµ n©ng
cao an toµn ch¹y tµu.
Nh­ c¸c ngµnh kh¸c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Òu ®ang chuyÓn
m×nh trong xu h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Ngµnh ®­êng s¾t
còng ®ang ph¸t triÓn theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng nh»m theo
kÞp c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Ó t¨ng khèi l­îng vËn
chuyÓn vµ b¶o ®¶m an toµn. Trong xu thÕ chung ®ã th«ng tin tÝn
hiÖu ®ãng mét vai trß lín.
An toµn trªn ®­êng ngang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay ®èi
víi toµn x· héi. C¸c tai n¹n liªn tôc x¶y ra g©y thiÕt h¹i vÒ ng­êi vµ cña
g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn uy tÝn cña ngµnh ®­êng s¾t. V× vËy ph¶i t¨ng
c­êng c¸c biÖn ph¸p phßng vÖ ®­êng ngang.
HiÖn nay trªn ®­êng s¾t ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh thiÕt
bÞ phßng vÖ ®­êng ngang. Mét trong nh÷ng lo¹i h×nh ®ã lµ ®­êng
ngang c¶nh b¸o tù ®éng dïng PLC. PLC lµ mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn
c«ng nghiÖp míi ®ang ®­îc sö dông réng r·i ë ViÖt Nam. C¶nh b¸o tù
®éng dïng PLC nh»m thay thÕ cho hÖ thèng r¬le cò cã nhiÒu nh­îc
®iÓm.
C¶nh b¸o tù ®éng dïng PLC cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­: nhá gän, ho¹t
®éng chÝnh x¸c tin cËy vµ ®Æc biÖt cã thÓ thay ®æi ch­¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn mét c¸ch dÔ dµng.
Vận tải đường sắt là một trong những ngành xương sống của nền kinh tế quốc dân. Nhưng để có thể chạy tàu một cách an toàn và năng lực thông qua lớn thì không th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement