Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congchua_cin
#760400 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bộ điều khiển ANILAM và các ứng dụng của nó trong các máy CNC
1.1 Giíi thiÖu
Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt ®· gãp phÇn gi¶i
phãng con ng­êi khái c¸c c«ng viÖc nÆng nhäc. C«ng nghÖ th«ng tin ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi con ng­êi trong mäi lÜnh vùc, nh­ trong th«ng tin liªn l¹c, trong ngµnh khoa häc vò trô, trong c«ng nghiÖp...
Chóng ta ®· biÕt nh÷ng øng dông réng r·i cña c«ng nghÖ th«ng tin trong
c«ng nghiÖp. Víi nh÷ng nhµ m¸y cã quy m« lín, chØ cÇn mét vµi c«ng nh©n cã thÓ qu¶n lý c¶ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Trong nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái ®é phøc t¹p hoÆc trong m«i tr­êng lµm viÖc ®éc h¹i con ng­êi cã thÓ ®iÒu khiÓn c¸c r« bèt th«ng qua ch­¬ng tr×nh cµi s½n lµm thay cho hä.
Mét øng dông quan träng n÷a cña c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng nghiÖp
lµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn c¸c m¸y mãc tù ®éng nh­ m¸y NC(numeric control), m¸y CNC(Computer numeric control). §Ó ®iÒu khiÓn c¸c m¸y tù ®éng th× cã riªng mét ng«n ng÷ lËp tr×nh riªng cho chóng gäi lµ ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn logic (PLC­ Programable logic control).
1.2 Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn logic(PLC)
Tr­íc ®©y ®Ó t¹o ra mét chiÕc m¸y tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng ng­êi ta
ph¶i x©y dùng c¸c m¹ch logic cøng. §Ó m¸y cã mét chøc n¨ng nµo ®ã con ng­êi ph¶i dïng rÊt nhiÒu c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö trung gian nh­ng nh×n chung rÊt khã kh¨n v× gi¸ thµnh cña m¸y sÏ t¨ng lªn rÊt cao, m¸y lµm viÖc kh«ng tin cËy v× phô thuéc vµo chÊt l­îng cña c¸c thiÕt bÞ.
Ngµy nay víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn
logic(PLC) ®· gi¶m ®­îc phÇn lín c¸c thiÕt bÞ trung gian(r¬ le trung gian), do ®ã n©ng cao ®é tin cËy vµ gi¶m gi¸ thµnh m¸y.
Phô thuéc vµo ®èi t­îng ®iÒu khiÓn chia ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn logic
thµnh hai lo¹i:
 Khi ®èi t­îng ®iÒu khiÓn ch­a biÕt râ ng­êi ta ph¶i dïng logic
mê(Fuzzy logic). VÝ dô nh­ m¸y giÆt, träng l­îng quÇn ¸o cho vµo giÆt lµ kh«ng biÕt tr­íc, víi chiÕc m¸y giÆt th«ng minh nã ®­a ra nh÷ng ch­¬ng tr×nh giÆt phï hîp víi träng l­îng quÇn ¸o cho vµo nh»m tiÕt kiÖm thêi gian, ®iÖn, n­íc, xµ phßng...
 Khi ®èi t­îng ®iÒu khiÓn ®· râ rµng ng­êi ra dïng ch­¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn logic th«ng th­êng(PLC).
HiÖn nay c¸c m¸y CNC th­êng tÝch hîp lu«n c¶ c¸c bé ®iÒu khiÓn PLC
®Ó n©ng cao møc ®é tù ®éng cña m¸y. Trªn thÕ giíi cã nhiÒu h·ng cho ra ®êi c¸c lo¹i PLC kh¸c nhau nh­ Anilam Simens, Fanuc, Omron, Heidenhei... kÌm theo ®ã lµ c¸c tËp lÖnh kh¸c nhau ®Ó viÕt ch­¬ng tr×nh PLC.
1.3 Bé ®iÒu khiÓn Anilam
Bé ®iÒu khiÓn Anilam lµ mét bé ®iÒu khiÓn chuyªn dông dïng cho c¸c
m¸y c«ng cô CNC(Computer numeric control). Nã lµ s¶n phÈm cña h·ng Anilam(Mü), trªn ®ã tÝch hîp c¶ phÇn ®iÒu khiÓn CNC(do h·ng viÕt) vµ
Viện máy IMI nghiên cứu ứng dụng Mechatronics trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp đặc biệt: thiết kế, chế tạo máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement