Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thangdbg
#760399 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế động cơ điện
§å ¸n m«n häc ThiÕt kÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto d©y quÊn
­
2

PhÇn ThiÕt kÕ ®éng c¬ ®iÖn
Ch­¬ng I: TÝnh to¸n kÝch th­íc chñ yÕu.
1. X¸c ®Þnh chiÒu dµi ®­êng kÝnh D,chiÒu dµi l
d
:
Yªu cÇu cã kÝch th­íc ®Ó m¸y ®­îc chÕ t¹o tinh tÕ nhÊt
vµ tÝnh n¨ng phï hîp víi tiªu chuÈn.
Theo c«ng thøc:
C
A
=
'
2
.
.
p
n
l
D

=


B
A
K
Ks
dq
.
.
.
.
10
.
1
,
6
0
7
( H»ng sè m¸y ®iÖn)
+ p:sè ®«i cùc víi n=1000v/p:
p=
n
f
1
60
=
600
50
.
60
=5
Þ2p=10
Víi P = 75 (Kw) vµ 2p = 10 ta chän K
d
= 0,74
¸ 0,77
+ D
n
:lµ ®­êng kÝnh ngoµi cña lâi s¾t Stato.D
n
cã quan
hÖ mËt thiÕt víi kÕt cÊu m¸y, cÊp c¸ch ®iÖn vµ chiÒu cao
Hiện nay đất nước ta đang tiến lên thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá với mục đích tiến kịp và hội nhập vào nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement