Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoatim_ngoaisan
#760374 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tắc tơ xoay chiều 3 pha.
§å ¸n m«n häc KhÝ cô ®iÖn
®Þnh. V× vËy em rÊt mong cã ®­îc sù chØ b¶o vµ ®ãng gãp ý kiÕn thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n bé m«n ThiÕt bÞ ®iÖn ­ ®iÖn tö vµ
thÇy
Ph¹m V¨n Chíi.


Ch­¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ C«ng t¾c t¬
I. Giíi thiÖu chung
KhÝ cô ®iÖn lµ nh÷ng thiÕt bÞ, c¬ cÊu ®iÖn dïng ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, biÕn ®æi,truyÒn t¶i, ph©n phèi n¨ng l­îng ®iÖn vµ c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. Theo lÜnh vùc sö dông, c¸c khÝ cô ®iÖn ®­îc chia thµnh 5 nhãm, trong mçi nhãm cã nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau.
C«ng t¾c t¬ lµ lo¹i khÝ cô ®iÖn h¹ ¸p, dïng ®Ó ®ãng ng¾t trùc tiÕp dßng
®iÖn t¶i th­êng xuyªn ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tÝn hiÖu ®iÖn. C«ng t¾c t¬(CTT) thuéc nhãm khÝ cô ®iÖn ®iÒu khiÓn.II. Néi dung thiÕt kÕ
1. Chän kÕt cÊu(s¬ ®å ®éng, kiÓu tiÕp ®iÓn ,kiÓu nam ch©m,
®iÖn ).
2. TÝnh m¹ch vßng dÉn ®iÖn: thanh dÉn, ®Çu nèi, tiÕp ®iÓm.3. Chän buång dËp hå quang4. TÝnh to¸n lß xo, nh¶ lß xo tiÕp ®iÓm.5. TÝnh dung ®Æc tÝnh c¬.6. TÝnh to¸n nam ch©m ®iÖn.7. TÝnh vµ dùng ®Æc tÝnh lùc hót ®iÖn tõ.8. TÝnh to¸n nhiÖt, hÖ sè nh¶, träng l­îng nam ch©m ®iÖn vµ CTT.9. ThiÕt kÕ kÕt cÊu.
Đất nước đang càng ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Để thực hiện được thì phải có nguồn năng lương, mà điện n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement