Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lollipop_grand
#760368 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế nguồn mạ điện 1 chiều
2
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, th¸ng 08 n¨m 2005
Sinh viªn: L­u V¨n Minh
I. C¸c sè liÖu cho tr­íc:
ThiÕt kÕ nguån m¹ mét chiÒu (kh«ng ®¶o chiÒu) chiÒu c¸c th«ng s￿è
sau:
C¸c sè liÖu cho tr­íc
Ph­¬ng ¸n
§iÖn ¸p ra (V)
Dßng t¶i max (A)
1
10
¸ 24
1000
Nguån m¹ lµm viÖc theo nguyªn t¾c gi÷ dßng ®iÖn m¹ kh«ng ®æi
trong qu¸ tr×nh mµ. M¹ch ph¶i cã kh©u b¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch.
II. Môc lôc ®å ¸n:
1. C«ng nghÖ m¹ ®iÖn vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng nghÖ .............................3
2. Ph­¬ng ¸n tæng thÓ ..........................................................................................7
3. S¬ ®å cÊu tróc, nguyªn lý m¹ch thiÕt kÕ vµ thuyÕt minh sù ho¹t ®éng cña
s¬ ®å víi ®å thÞ minh ho¹ ..................................................................................18
4. TÝnh to¸n m¹ch lùc ........................................................................................30
5. TÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn .........................................................................38
6. B¶ng trÞ sè toµn bé c¸c phÇn tö vµ linh kiÖn tÝnh to¸n ®­îc trong môc 4,5 ....
7. KÕt luËn .........................................................................................................49
8. Tµi liÖu tham kh¶o ........................................................................................50
Lời nói đầu. Thế kỷ XX đánh dấu sự ra đời của nhiều phát minh quan trọng, một trong những phát minh đó đ• cho ra đời ngành công nghiệp điện tử. Vào năm 1902 k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement