Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Daniels
#760357 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế nhà máy sứ điện hạ thế năng suất 1000 tấn /năm
§ATN ThiÕt kÕ nhµ m¸y sø ®iÖn h¹ thÕ n¨ng suÊt 1000 tÊn /n¨m
SVTH : NguyÔn Ngäc Ch­¬ng SiLiCat ­K45­ §hbk hµ Néi
2
phÇn I: më ®Çu
VËt liÖu x©y dùng nãi chung lµ mét trong nh÷ng nghµnh c«ng nghiÖp nhÑ mòi nhän , gãp phÇn kh«ng nhá cho nÒn kinh tÕ cña n­íc ta. S¶n phÈm cña nghµnh rÊt ®a d¹ng nh­ : c¸c lo¹i g¹ch èp l¸t ceramic , g¹ch granit , g¹ch c«tt«..., c¸c lo¹i gèm mü nghÖ , d©n dông dïng cho nhu cÇu tiªu dïng. C¸c lo¹i sø ®iÖn , sø kü thuËt cao dïng trong c«ng nghiÖp ®iÖn , ®iÖn tö,sø th«ng tin...trong sù phong phó ®ã ph¶i kÓ ®Õn s¶n phÈm sø ®iÖn h¹ thÕ , mét trong nh÷ng s¶n phÈm quan träng rÊt thiÕt yÕu víi sinh ho¹t cña con ng­êi , t¨ng chÊt l­îng sinh ho¹t cña cuéc sèng. Thùc tÕ nghµnh gèm sø ®· cã ë n­íc ta tõ vµi ngh×n n¨m tr­íc, chñ yÕu lµ sø mü nghÖ d©n dông, vµ ®· cã giai ®o¹n còng bÞ chËm ph¸t triÓn,thËm chÝ mét sè s¶n phÈm mü nghÖ næi tiÕng ®· bÞ mai mét . Tuy nhiªn vµi thËp niªn trë l¹i ®©y chóng ta l¹i thÊy sù trë l¹i vµ ph¸t triÓn ®¸ng kÓ cña nghµnh gèm sø , ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm sø ®iÖn ngµy mét n©ng cao chÊt l­îng, mÉu m· , ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc vµ n­íc ngoµi c«ng nhËn vÒ chÊt l­îng tèt. §iÒu nµy ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng chøng chØ ISO cña s¶n phÈm sø ®iÖn Hoµng Liªn S¬n do trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn Quacert vµ tæ chøc chøng nhËn BVQV Anh quèc cÊp . Tr­íc t×nh h×nh c¸c nghµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh­ vò b·o , cïng víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ trong v¨n kiÖn cña ®¹i héi IX ban chÊp hµnh TW ®¶ng kho¸ IX ­u tiªn ph¸t triÓn khai th¸c ®óng triÖt ®Ó c¸c nghµnh vËt liÖu x©y dùng. Th× ®Æt ra cho bé x©y dùng cÇn ph¶i x©y dùng thªm c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt sø ®iÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu, nhÊt lµ khi chóng ta héi nhËp vµo APTA. Tuy vËy nghµnh VLXD cña n­íc ta cßn ®øng tr­íc nhiÒu khã kh¨n nh­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cßn l¹c hËu ë nhiÒu c¬ së, nhiªn liÖu tèt vÉn ph¶i nhËp ,, nh÷ng ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ nh÷ng c¶n trë cña sù ph¸t triÓn cña nghµnh . Song víi nguån nguyªn liÖu phong phó, ®­îc thiªn nhiªn ban tÆng ph©n bè kh¾p c¸c khu vùc trong c¶ n­íc, nguån nh©n lùc cÇn cñ ch¨m chØ , s¸ng t¹o khÐo lÐo ch¾c ch¾n r»ng nghµnh gèm sø x©y dùng cña n­íc ta sÏ ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn m¹nh trong vµi n¨m tíi ®­a c«ng nghiÖp gèm sø v­¬n xa trong khu vùc vµ thÕ giíi , gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ n­íc ta .
Sản phẩm của nghành rất đa dạng như : các loại gạch ốp lát ceramic , gạch granit , gạch côttô..., các loại gốm mỹ nghệ , dân dụng dùng cho nhu cầu tiêu dùng. Cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement