Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe_kim_pro
#760355 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu, thiết kế nguồn hàn một chiều ding bộ chỉnh lưu có : Ihmax= 400 A ; Udmax= 70V.
Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi

§å ¸n Tèt NghiÖp


SVTH: NguyÔn Thiªn Huy t®h1_k46
­2­
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu ,nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®å ¸n nµy em ®· cè
g¾ng tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò vÒ hµn ®iÖn nãi chung vµ m¸y hµn mét chiÒu
nãi riªng. Nh­￿ng v× thêi gian nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi cã h¹n cïng víi
kinh nghiÖm , kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n nµy kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong thµy gi¸o h­￿íng dÉn cïng c¸c thµy c« gi¸o
trong khoa §iÖn gãp ý , gióp ®ì em cñng cè kiÕn thøc cña m×nh vµ rót ra
nh￿÷ng bµi häc kinh nghiÖm quÝ b¸u ®Ó cho nh÷ng lÇn sau em thùc hiÖn tèt
h¬n.
Em xin ®­îc ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn thùc hiÖn :
NguyÔn Thiªn Huy .
Sự phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào mức độ cơ gới hóa và tự động hóa trong các quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất công
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement