Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By formej
#760334 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Điện tử công suất
Đồ án điện tử công suất
SV: Kim Văn Tư Lớp ­ TĐH3 – K48
2
Nhê dßng xoay chiÒu g©y ra cho tõ tr­êng nam ch©m cña lâi s¾t mµ kim
lo¹i r¾n ®­îc nung nãng dÇn, cuèi cïng ch¶y vµo r·nh vµ cã thÓ lÊy ra ngoµi. Lo¹i nµy Ýt th«ng dông v× n¨ng suÊt kh«ng cao, xØ lu«n lu«n bÞ nguéi.
­ Lo¹i kh«ng cã lâi s¾t rÊt th«ng dông hiÖn nay:§Æc ®iÓm cña lo¹i lß nµy lµ tõ tr­êng tõ cuén d©y c¶m øng ®­îc dÉn
th¼ng vµo kim lo¹i. T¹i ®©y sinh ra dßng ®iÖn hç c¶m cã c­êng ®é kh«ng ®Òu trªn d©y ®ång. MËt ®é dßng ®iÖn tËp trung ë mÆt ngoµi d©y, ë gi÷a gi¶m dÇn.
¦u ®iÓm cña lß c¶m øng kh«ng cã lâi thÐp lµ:
­ Cã thÓ luyÖn ®­îc hîp kim cã ®é s¹ch cao­ LuyÖn ®­îc hîp kim ®ång nhÊt, thµnh phÇn ho¸ häc trong bÓ lß ®ång
®Òu do sù x¸o trén g©y ra bëi lùc ®iÖn ®éng.
­ Kim lo¹i luyÖn cã nhiÖt ®é cao vµ ®¹t ®­îc nhiÖt ®é cùc ®¹i trong
toµn bé khèi kim lo¹i.
­ Kim lo¹i ch¸y Ýt do nung kim lo¹i tõ trong ra ngoµi.­ HiÖu suÊt, n¨ng suÊt lß cao.­ §iÒu chØnh c«ng suÊt vµ nhiÖt ®é ®¬n gi¶n, dÔ dµng, ph¹m vi réng.
Lß c¶m øng ®­îc øng dông ®Ó luyÖn thÐp chÊt l­îng cao vµ c¸c hîp kim
®Æc biÖt kh¸c cã yªu cÇu ®é s¹ch cao, ®ång ®Òu vµ chÝnh x¸c vÒ thµnh phÇn ho¸ häc.
CÊu t¹o cña lß
Gåm hai bé phËn chÝnh lµ vßng c¶m øng vµ nåi lß.­ Vßng c¶m øng lµm b»ng ®ång hoÆc èng s¾t dÑt. V× dßng qua vßng
c¶m øng cì hµng ngµn ampe nªn tæn hao ®iÖn chiÕm tíi 25
¸30% c«ng suÊt
h÷u Ých cña thiÕt bÞ. Do vËy cÇn lµm m¸t vßng c¶m øng.
Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ cho phÐp mËt ®é dßng ®iÖn 2
¸ 5A/mm
2
.
Lµm m¸t b»ng n­íc trong vßng c¶m øng rçng cho phÐp dßng ®iÖn tíi 50
¸
70A/mm
2
.
­ Nåi lß lµm b»ng vËt liÖu chÞu löa.
1.2.T×m hiÓu vÒ t¶i1.2.1.§Æc tÝnh t¶i trong qu¸ tr×nh nÊu thÐpT¶i lß nÊu thÐp lµ t¶i cã tÝnh c¶m kh¸ng.§Çu tiªn ta dÔ nhËn thÊy t¶i phô thuéc nhiÖt ®é theo c«ng thøc R
t
= R
0
*(1 + α *t) ;

Ngành luyện kim ra đời từ rất lâu, sản phẩm của nó đáp ứng được nhu cầu trong moi lĩnh vực. Trong thời gian đầu, các phưong pháp luyện thép cổ điển như: lò cao,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement