Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tinhyeulagi221193
#760329 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ sử dụng thiết bị TCU.
Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông trong thiÕt bÞ TCU nh­ :®iÒu khiÓn PID, ®iÒu khiÓn ON/OFF ,®iÒu khiÓn Cascade vµ kh¶ n¨ng tù chØnh cña thiÕt bÞ .· Ch­¬ng 5. KÕt nèi truyÒn th«ng RS­485.Tr×nh bµy kh¶ n¨ng phèi ghÐp gi÷a thiÕt bÞ TCU víi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi nh­ lµ m¸y in, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ,bé ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh ,m¸y tÝnh trung t©m .§ång thêi nªu lªn ph­¬ng thøc truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®ã .· Ch­¬ng 6. øng dông thiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é TCU vµo c¸c hÖ thèng c«ng nghiÖp.Tïy theo yªu cÇu c«ng nghÖ mµ cã thÓ sö dông thiÕt bÞ ®iÒu chØnh TCU vµo c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn cô thÓ .· Ch­¬ng 7. X©y dùng hÖ thèng ®iÒu khiÓn sö dông thiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é TCU.Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh nhiÖt ®é víi ®èi t­îng ®iÒu khiÓn lµ lß ®iÖn trë .Sau khi x¸c ®Þnh ®èi t­îng b»ng thùc nghiÖm th× dïng phÇn mÒm MATLAB ®Ó x¸c ®Þnh c¸c bé ®iÒu khiÓn PID.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n §iÒu khiÓn tù ®éng ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y vµ truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng,t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp .§Æc biÖt em xin bµy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o Ts.NguyÔn V¨n Hoµ vµ Ths.NguyÔn Thu Hµ ®· trùc tiÕp tËn t×nh h­íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp.

Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đ• mang lại cho các ngành kỹ thuật nói chung và ngành điều khiển học nói riêng một khuôn mặt mới. . Cùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement