Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By talk_about_me44_690
#760327 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh, dải nhiệt độ làm việc từ 00C đến 1000C
Tr­êng §HKB hµ néi ®å ¸n tèt nghiÖp

2
Tæng quan vÒ ®o nhiÖt ®é
1.1. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kü thuËt ®o l­êng
1.1.1 Kh¸i niÖm:
§o l­êng lµ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh h­íng ®¹i l­îng cÇn ®o ®Ó cã
kÕt qu¶ b»ng sè víi ®¬n vÞ ®o.
KÕt qu¶ ®o l­êng lµ gi¸ trÞ b»ng sè cña ®¹i l­îng cÇn ®o A
x
, nã b»ng tû sè cña
®¹i l­îng cÇn ®o X vµ ®¬n vÞ ®o X
0
.
VËy qu¸ tr×nh cã thÓ viÕt d­íi d¹ng:
A
x
=
0
X
X
 X= A
x
.X
0
§©y lµ ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña phÐp ®o, nã chØ râ sù so s¸nh ®¹i l­îng cÇn
®o víi mÉu vµ cho ra kÕt qu¶ b»ng sè.
Qu¸ tr×nh ®o ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c thao t¸c c¬ b¶n vÒ ®o l­êng
sau:
­ Thao t¸c x¸c ®Þnh mÉu vµ thµnh lËp mÉu.
­ Thao t¸c so s¸nh.
­ Thao t¸c biÕn ®æi.
­ Thao t¸c thÓ hiÖn kÕt qu¶ hay chØ thÞ.
 Ph©n lo¹i c¸c c¸ch thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p ®o
 §o trùc tiÕp : lµ c¸ch ®o mµ kÕt qu¶ nhËn ®­îc trùc tiÕp tõ mét
phÐp ®o duy nhÊt .
 §o gi¸n tiÕp : lµ c¸ch ®o mµ kÕt qu¶ ®­îc suy ra tõ phÐp ®o ,tõ
sù phèi hîp cña nhiÒu phÐp ®o trùc tiÕp.
 §o thèng kª : lµ phÐp ®o nhiÒu lÇn mét ®¹i l­îng nµo ®ã , trong
cïng mét ®iÒu kiÖn vµ cïng mét gi¸.Tõ ®ã dïng phÐp tÝnh x¸c
suÊt ®Ó thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®o cã ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt.
1.1.2. C¸c ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cña kü thuËt ®o l­êng
? Phần I: Tổng quan về đo nhiệt độ.. ? Phần II: Thiết kế và tính chọn các phần tử trong hệ thống đo nhiệt độ 5 kênh.. ? Phần III: Tính chọn nguồn cung cấp cho h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement