Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mimoon126
#760310 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cấp điện cho 1 x• nông nghiệp
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn
SV: Lª Quèc Nam
2
Ch­¬ng I: X¸c ®Þnh tæng c«ng suÊt cÊp cho x·
I. §Æt vÊn ®Ò.
X¸c ®Þnh tæng c«ng suÊt cÇn cÊp cho x· ®ãng vai trß hÕt søc quan
träng trong viÖc lùa chän m¸y biÕn ¸p, lùa chän c¸c phÇn tö trong m¹ng cao ¸p
vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®­êng d©y t¶i ®iÖn.
§Ó tÝnh to¸n tæng c«ng suÊt cÇn cÊp cho x· ta lÇn l­ît tÝnh to¸n c«ng
suÊt cña tõng th«n theo sè liÖu ®· cho vµ mÆt b»ng cña x· ta ®­a c¸c phô t¶i
nh­: B¸ch ho¸, trô së x·, tr¹m x¸, tr­êng häc vµo th«n 1; c¸c phô t¶i Tr¹i ch¨n
nu«i, tr¹m xay x¸t vµo th«n 2 ®Ó tiÖn tÝnh to¸n vµ chän MBA cho c¸c th«n.
II. TÝnh to¸n c«ng suÊt cÊp cho x·.
Tæng c«ng suÊt cÇn cÊp cho x· lµ.
P
tt
= P
tt1
+ P
tt2
+ P
tt3
+ P
tt4
+ P
ttb

Víi P
tt1
lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña th«n 1.
P
tt2
lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña th«n 2.
P
tt3
lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña th«n 3.
P
tt4
lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña th«n 4.
P
ttb
lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m b¬m.
1. C«ng suÊt tÝnh to¸n cña th«n 1.
1.1. B¸ch ho¸ 250m
2
.
C«ng suÊt tÝnh to¸n: P
tt
= P
0
. S.N
Víi
S: diÖn tÝch (m
2
)
N: Sè phßng
P
0
: C«ng suÊt/1m
2
; P
0
= 20 W/m
2
= 20.10
­3
kW/m
2
.
Þ P
tt
= 20 . 10
­3
. 250 . 1 = 5kW.
1.2. Trô së x· 200m
2
.
Þ P
tt
= 20.10
­3
. 200 . 1 = 4kW.
Hiện nay công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đang diễn ra rất mạnh mẽ ở nước ta. Muốn thực hiện tốt mục tiêu đó chúng ta phải thúc đẩy và phát triển một số ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement