Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nghi_nguyen86
#760309 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng cơ sở lý thuyết phòng kỹ thuật đo lường
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn V¨n B»ng
§Ò tµi: X©y dùng vµ ®¸nh gi¸ mét sè dông cô kü thuËt ®o l­êng

Trªn c¬ së häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c c¬ së thùc hµnh ®o l­êng, dùa vµo
c¸c tµi liÖu cã liªn quan, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o, Th¹c SÜ Ng« TrÝ D­¬ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.
T«i xin tr©n träng c¶m ¬n s©u s¾c sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o, Th¹c Sü Ng« TrÝ D­¬ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.
Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸n bé phßng qu¶n lý chÊt l­îng nhµ n­íc, c¸c b¹n sinh
viªn ®ång nghiÖp Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp I ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy.
Hµ Néi, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2002
Công nghệ đo lường là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo sự tồn tại và phát triển kinh tế x• hội, làm cơ sở thống nhất hoá các chuẩn mực và tiêu chuẩn t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement