Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khiham_hetthuocchua
#760308 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống điện: thiết kế lưới điện khu vực
bé m«n hÖ thèng ®iÖn-®hbk hµ néi ®å ¸n tèt nghiÖp
SV: Lý Thanh H¶i. Líp: HT§4-K45.
2
3. Nh÷ng sè liÖu vÒ phô t¶i: §­îc biÓu diÔn nh­ b¶ng sau
Phô t¶i
Sè liÖu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
max
(MW)
30
28
30
32
30
32
32
28
22
P
min
(MW)
18
16,8
18
19,2
18
19,2
19,2
16,8
13,2
cos
j
0,95
0,9
0,9
0,92
0,9
0,95
0,85
0,92
0,9
Lo¹i hé phô t¶i
I
I
III
I
I
I
I
III
I
Yªu cÇu ®/c U
KT
T
KT
KT
T
T
KT
T
KT
§iÖn ¸p thø
cÊp
22
22
22
22
22
22
22
22
22
P
min
= 0,6 P
max
T
max
=4800h
Gi¸ ®iÖn n¨ng tæn thÊt: 500 ®/kWh.Gi¸ trÞ bï lµ 150.000/kVar
­ Phô t¶i xa nguån nhÊt lµ phô t¶i 8 víi kho¶ng c¸ch lµ 86 km­ Phô t¶i gÇn nguån nhÊt lµ phô t¶i 9 víi kho¶ng c¸ch lµ 51 kmNhµ m¸y 1 cung cÊp cho c¸c phô t¶i 1,2,3,4,5 víi tæng c«ng suÊt lµ 150 MWNhµ m¸y 2 cung cÊp cho c¸c phô t¶i 6,7,8,9 víi tæng c«ng suÊt lµ 114 MW
II. Ph©n tÝch nguån vµ phô t¶i.
Tõ nh÷ng sè liÖu nh­ trªn ta cã thÓ rót ra nh÷ng nhËn xÐt nh­ sau:HÖ thèng ®­îc thiÕt kÕ gåm 2 nhµ m¸y lo¹i nhiÖt ®iÖn cung cÊp cho 9
hé phô t¶i trong ®ã cã:
Phô t¶i sè 1,2, , 4, 5, 6, 7 vµ 9 lµ hé lo¹i IPhô t¶i sè 3, 8 lµ hé lo¹i III
§a sè c¸c phô t¶i ®Òu n»m ë l©n cËn 2 nhµ m¸y ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn
rÊt thuËn lîi ®Ó ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y, kÕt hîp viÖc cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé phô t¶i vµ nèi liªn l¹c gi÷a 2 nhµ m¸y thµnh mét hÖ thèng ®iÖn.
§Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn ta ph¶i chó ý ®Õn c¸c hé phô t¶i, tÝnh chÊt
cña c¸c hé tiªu thô ®iÖn ®Ó cã ph­¬ng thøc cung cÊp ®iÖn nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c hé dïng ®iÖn.
Theo nh­ s¬ ®å bè trÝ vÞ trÝ c¸c phô t¶i vµ vÞ trÝ cña c¸c nhµ m¸y ®iÖn
ta thÊy r»ng: Phô t¶i xa nguån nhÊt ®ã lµ phô t¶i 8 víi kho¶ng c¸ch tíi nguån lµ 86 km, cßn phô t¶i gÇn nguån nhÊt lµ phô t¶i 9 víi kho¶ng c¸ch tíi nguån lµ 51 km.
a. Nhà máy thuỷ điện:. Công suất đặt: P1=3x80=240MW. Hệ số công suất: cosf=0,85. Điện áp định mức: Uđm=10,5kV. b. Hệ thống điện:. Công suất đặt: P1=4x50=200MW .
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement