Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mrneophy
#760302 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ dây quấn stato động cơ không đồng bộ.
B¸o c¸o thùc hµnh quÊn m¸y ®iÖn 3 pha
2
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy NguyÔn Quang Hïng ­ NguyÔn Huy ThiÖn ®· t¹o ®iÖu kiÖn vµ tËn t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c bµi thùc tËp kü thuËt. V× n¨ng lùc vµ thêi gian cã h¹n, c¸c bµi tËp còng nh­ b¶n b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt. Em xin kÝnh mong c¸c thÇy th«ng c¶m.
Kỹ thuật điện là ngành kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ để biến đổi năng lượng, đo lường, điều khiển, xử lý tín hiệu bao gồm các việc tạo ra, biến đổi v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement