Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khoadanh_mylove_791300
#760290 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ truyền động T-Đ
ThiÕt kÕ hÖ truyÒn ®éng T­§ Ch­¬ng II
23
­ Theo s¬ ®å ®Êu cã: S¬ ®å h×nh tia lµ khi chØ cã mét nhãm van ®Êu
chung (Anèt) Katèt; S¬ ®å h×nh cÇu lµ khi dïng kÕt hîp c¶ hai nhãm trªn.­ Theo sè pha nguån cã: S¬ ®å 1 pha, s¬ ®å 3 pha, s¬ ®å 6 pha,... m pha. ­ Nh­ vËy s¬ ®å cÇu sÏ cã sè van b»ng 2 lÇn sè van cña s¬ ®å h×nh tia khi cã
cïng sè pha nguån.
D¹ng ®­îc ¸p dông ra t¶i sÏ ®­îc x¸c ®Þnh nhê luËt më van ®èi víi c¸c
nhãm anèt (Katèt) chung. §èi víi chØnh l­u ®iÒu khiÓn v× dïng van Tiristor cho nªn ph¶i c¨n cø vµo gãc më X vµ tÝnh chÊt cña t¶i. Nh×n chung d¹ng ®iÖn ¸p ra t¶i lµ nhÊp nh« kh«ng b»ng ph¼ng. §é ®Ëp m¹ch sÏ nhá ®i khi sè lÇn ®Ëp m¹ch t¨ng. NÕu gäi sè lÇn ®Ëp m¹ch trong mét chu kú ®iÖn ¸p nguån lµ P vµ sè pha cña nguån cÊp lµ m ta cã nhËn xÐt:
­ S¬ ®å tia cã: P = m.­ S¬ ®å cÇu cã: P = 2m.­ Dïng s¬ ®å cÇu 2 pha cã P = m v× ®iÖn ¸p tæng céng 2 pha lµ h×nh sin
cïng tÇn sè.
Nh­￿ vËy ®Ó nhËn ®￿­îc d¹ng ®iÖn ¸p ra t¶i cã tèc ®é ®Ëp m¹ch thÊp
th× s¬ ®å chØnh l­u 3 pha lµ tèt h¬n. ­ Sö dông ®iÖn ¸p 3fa rÊt thuËn tiÖn v× cã c«ng suÊt ra t¶i lín.­ D¹ng ®iÖn ¸p vµ dïng ®iÖn ra t¶i Ýt ®Ëp m¹ch, do ®ã vÊn ®Ò läc sÏ ®¬n
gi¶n, rÎ tiÒn
Tuy nhiªn mçi s¬ ®å ®Òu cã c¸c ￿­u nh￿­îc ®iÓm riªng. §Ó chän ®­îc s¬
®å chØnh l­￿u thÝch hîp ta xem xÐt tõng lo¹i s¬ ®å chØnh l­￿u.
II./ C¸c bé chØnh l­￿u dïng trong hÖ T ­ §.
1. ChØnh l­u mét pha hai nöa chu kú
T¶i
T
1
T
4
T
2
T
3
I
g1
I
g3
I
g32
I
g4
I
1
I
3
I
2
I
4
U
T1
U
U
U
1
U
2
N
T¶i
®iÖn
c¶m
U
L
Các bộ biến đổi điện áp và dòng điện. Trong các ngành công nghiệp thiết bị máy móc sử dụng năng lượng điện dưới những dạng khác nhau. Trong khuôn khổ bản đồ án
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement